Søknadsfrist Tittel Målgruppe
31. mar Søknad til klima- og miljøprogrammet 2023 Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling
31. mar Tilbod til vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar og eller rusmiddelproblematikk og eventuell samtidig valdsproblematik, som har langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte
31. mar Tilbod til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for samansette tenester Barn og unge med psykiske- eller rusrelaterte problem som har behov for førebygging, utgreiing, behandling og oppfølging, og dei som lever med høg risiko for å utvikle alvorleg funksjonsnedsetting og deira familiar. Barn og unge med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester. Barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk.
01. jun Tilskot til utviklingsprosjekt i barnevernstenesta Kommunale barnevernstenester
21. aug Tilskot til symjeopplæring for barnehagebarn og nykomne minoritetsspråklege elevar i 2023 Barn i barnehagar i alderen 4-6 år i Vestland fylke. Vidare nykomne minoritetsspråklege barn, unge og vaksne som omfattast av grunnskuleopplæringa i Vestland fylke.
Søknadsfrist Tittel
31. mar Søknad til klima- og miljøprogrammet 2023
31. mar Tilbod til vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester
31. mar Tilbod til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for samansette tenester
01. jun Tilskot til utviklingsprosjekt i barnevernstenesta
21. aug Tilskot til symjeopplæring for barnehagebarn og nykomne minoritetsspråklege elevar i 2023