Søknadsfrist Tittel Målgruppe
25. jun Tilskot til kommunalt rusarbeid Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte problem og deira pårørande.
Sjå hovudtekst Tilskot til mellombels styrking av eksisterande behandlingstilbod innan psykisk helse- og rusarbeid barn, unge og vaksne med psykiske plager eller rusproblem som har behov for hjelp
30. jun Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Næringsdrivande fastlegar som handterer covid-19, men som ikkje har forsikring for sjukefråvær i arbeidsgjevarperioden
21. aug Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa Nykomne minoritetsspråklege elevar
21. aug Midlar til symjeopplæring i barnehage 2021 Barn i barnehagar i alderen 4-6 år i Vestland fylke.
Løpande Ekstraordinært tilskot til skogplanting våren 2021 Skogeigarar og næringsaktørar som utfører skogplanting
Søknadsfrist Tittel
25. jun Tilskot til kommunalt rusarbeid
Sjå hovudtekst Tilskot til mellombels styrking av eksisterande behandlingstilbod innan psykisk helse- og rusarbeid
30. jun Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset
21. aug Symjeopplæring for nykomne minoritetsspråklege elevar i grunnskuleopplæringa
21. aug Midlar til symjeopplæring i barnehage 2021
Løpande Ekstraordinært tilskot til skogplanting våren 2021