Utgreiingskrav

Dei ulike utgreiingkrava i kap. fire i plan- og bygningslova og i naturmangfaldlova skal syte for at verknadene av arealplanar for ulike interesser og omsyn kjem tydeleg fram i planframlegget, og at dette inngår som ein del av avgjerdsgrunnlaget ved vedtak av planane.  

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Sist endra 10.01.2023

Utgreiingskrava omfattar planprogram, planomtale, konsekvensutgreiing og risiko- og sårbarheitsanalyse. Eit anna utgreiingskrav følgjer av naturmangfaldlova, som stiller krav til utgreiing/vurdering etter bestemte miljørettslege prinsipp for alle tiltak og bruk som kan virke inn på naturmangfaldet.

Planprogram

For alle regionale planar, kommuneplanar, og for reguleringsplanar som kan ha vesentlege verknader for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeidast eit planprogram som grunnlag for planarbeidet. Reguleringsplanar for tiltak i vedlegg II skal konsekvensutgreiast viss dei kan få vesentlege verknader etter § 10, men skal ikkje ha planprogram eller melding.

Planomtale ("planbeskrivelse")

Alle planar skal ved offentleg ettersyn ha ein planomtale ("planbeskrivelse") som m.a. skal gjere greie for planen sine verknader for ulike interesser og omsyn.

Konsekvensutgreiing

For nærare bestemte planar og tiltak (jf. KU-forskrifta §§ 6, 7 og 8) skal det utarbeidast konsekvensutgreiing som skal gjere greie for verknadene for miljø og samfunn. Konsekvensutgreiinga skal inngå som ein del av planomtalen.

Risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse)

Kravet om ROS-analyse gjeld for alle planar for utbygging etter plan- og bygningslova. Viss planarbeidet kjem inn under KU-forskrifta, skal ROS-analysen inngå som ein del av konsekvensutgreiinga.

Naturmangfaldlova

Naturmangfoldlova omfattar all natur, og gjeld for alle sektorar som forvaltar naturmangfald eller fattar vedtak som har konsekvensar for naturmangfaldet.  For alle tiltak og bruk som kan virke inn på naturmangfaldet krev lova ei vurdering opp mot dei miljørettslege prinsippa, og at vurderingane skal gå fram av vedtaket i den einskilde saka. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 29.01.2019

Naturmangfaldlova

Naturmangfaldlova omfattar all natur, og gjeld for alle sektorar som forvaltar naturmangfald eller fattar vedtak som har konsekvenser for naturmangfaldet. Lova gjeld  saman med andre lover som virkar inn på eller regulerer bruk av norsk natur. Lova gjeld på tvers av sektorar, og gir ei betre samordning av den samla forvaltninga av naturmangfaldet.


Publisert 29.01.2019

ROS-analyse

Kravet om ROS-analyse gjeld for alle planar for utbygging etter plan- og bygningslova. Viss planarbeidet kjem inn under KU-forskrifta, bør ROS-analysen inngå som ein del av konsekvensutgreiinga.


Publisert 29.01.2019

Konsekvensutgreiing

Ny KU-forskrift trådde i kraft 1. juli 2017, og erstatta to tidlegare forskrifter om konsekvensutgreiingar for planar etter plan- og bygningslova og forskrift om konsekvensutgreiingar for tiltak etter sektorlover.


Publisert 29.01.2019

Planprogram

For alle regionale planar, kommuneplanar, og for reguleringsplanar for tiltak i vedlegg I, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeidast eit planprogram som grunnlag for planarbeidet med konsekvensutgreiing.


Publisert 29.01.2019

Planomtale

Alle planar skal ved offentleg ettersyn ha ein planomtale ("planbeskrivelse") som m.a. skal gjere greie for planen sine verknader for ulike interesser og omsyn.