Motorferdsel

Oppdatert 04.04.2024

Køyring med motorisert køyretøy i utmark blir regulert av motorferdsellova med tilhøyrande forskrifter. Det er kommunane som handhevar lova på dette området. Statsforvaltaren gir rettleiing til kommunane og er klageinstans for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdsellova er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdiar. Lova har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forboden. Regelverket opnar likevel for nødvendig køyring i samband med for eksempel nødutrykking eller forsvarsøvingar.

Kommunen kan dessutan leggje ut snøskuterløyper for køyring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det eigne reglar.

Kurs og rettleiingsmateriell

Statsforvaltaren i Troms og Finnmark har laga rettleiingsmateriell som alle landets kommunar kan bruke. Rettleiinga gjer det lettare for kommunar å gjere lovlege og kontrollerbare vedtak. Målet er likebehandling og å ivareta natur, dyreliv, friluftslivinteresser og rein. Sjølv om målet er lik praksis, gjer regelverket at noko vil vere ulikt frå kommune til kommune.

Nettkurs (Statsforvaltaren i Troms og Finnmark)
Verktøy (Statsforvaltaren i Troms og Finnmark)
Presedensarkiv (Statsforvaltaren i Troms og Finnmark)

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.