Økonomisk rådgjeving

Oppdatert 20.12.2023

Kommunen skal ha tilbod om økonomisk rådgjeving eller gjeldsrådgjeving til innbyggarane sine. Rådgjevingstenesta er ofte lagt til det lokale Nav-kontoret, og tenesta blir gitt i råd med lov om sosiale tenester. Tenesta er gratis. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar mellom anna å gje opplærings- og kurstilbod til tilsette i kommunane.

Du bør søkje råd så tidleg som mogleg dersom du har problem med gjeld eller det er vanskeleg å betale for utgifter.

Sjølv om du alt mottek tenester frå Nav, kan du likevel ha nytte av å få økonomisk rettleiing. Kanskje har du eigentleg høg nok inntekt til å klare deg sjølv, men opplever likevel at det er vanskeleg å disponere inntekta slik at du greier deg fram til neste utbetaling? I så fall kan du truleg ha nytte av å søkje råd hjå Nav. 

Ta kontakt med det lokale Nav-kontoret om du ønskjer økonomisk rettleiing. Det er gratis, og du treng ikkje sende skriftleg søknad til Nav. Du kan melde frå om behov for rettleiing både munnleg og skriftleg i kontakten med Nav. 

Treng du sosiale tenester frå Nav eller råd om økonomi og gjeld? Les meir på nettsida til Nav.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 30.04.2024

Nav-kontora må identifisere behov for økonomisk rettleiing

Når Nav-kontoret blir merksam på forhold som tilseier at den dei har kontakt med har behov for andre sosiale tenester enn det vedkommande har søkt om, må Nav gi informasjon og tilby andre aktuelle tenester.


Publisert 14.03.2024

Tilsyn med økonomisk rådgjeving

Økonomisk rådgjeving i Nav er tema i eit landsomfattande tilsyn i 2024 og 2025. Vi skal som ledd i dette besøke seks kommunar i Vestland i løpet av våren 2024, og truleg om lag like mange neste år.


Publisert 02.05.2022, Sist endra 03.11.2022

Dei som treng økonomisk rettleiing skal få hjelp til rett tid

Nav skal sørgje for at alle som kan ha behov for det får informasjon og tilbod om tenesta økonomisk rettleiing.


Publisert 31.01.2022, Sist endra 05.07.2022

Kompetanseplan for dei sosiale tenestene 2022

Nav Vestland og Statsforvaltaren i Vestland har utarbeidd ein kompetanseplan som gjeld dei sosiale tenestene i Nav.


Publisert 24.11.2021, Sist endra 24.11.2021

Ein har ikkje rett på sosialstønad for å betale gjeld

I mange av sosialklagesakene som Statsforvaltaren i Vestland behandlar har klagar gjeldsproblem, og gjelda kan ha medverka til at klagar har fått økonomiske vanskar.


Publisert 22.01.2021

Kurs i økonomisk rådgjeving i 2021

Statsforvaltaren i Vestland tilbyr tre kurs i økonomisk rådgjeving i vår: to grunnkurs og eitt vidaregåande kurs. Kursa blir arrangert digitalt. Kursplanane for hausten er ikkje klare enno. 


Publisert 24.09.2020

Digitale kurs i økonomisk rådgjeving

Fylkesmannen tilbyr fem kurs om økonomisk rådgjeving i haust: eit basiskurs, to grunnkurs og to vidaregåande kurs. Kursa er digitale.


Publisert 30.04.2020

Endringar i privatøkonomien grunna koronaviruset

Fleire opplever reduksjon i inntekta si på grunn av koronakrisa. Får du vanskar med å betale utgiftene framover, bør du gå gjennom økonomien din allereie no.


Publisert 15.07.2019

Fylkesmannen er ikkje klageinstans for avtalar om frivillig offentleg forvaltning

Når Nav-kontoret inngår avtale om frivillig offentleg forvaltning gjer dei dette etter privatrettslege reglar, ettersom dei ikkje har plikt til å tilby slike tenester.