Fylkeskommunen varetek ansvaret for å gjennomføre eksamen

Vi har ført tilsyn med fylkeskommunen sitt ansvar for gjennomføring av eksamen. I tilsynet har vi funne at fylkeskommunen har ein praksis som er i tråd med krava i regelverket

Publisert 22.03.2024

Bakgrunnen for tilsynet

Eksamensgjennomføringa våren 2023 var prega av fleire feil og avvik i heile landet. Dette førte til at fleire eksamenar måtte annullerast. Utdanningsdirektoratet gav difor alle Statsforvaltarembete i Noreg oppdrag om å føre tilsyn med fylkeskommunane sin praksis på dette området.  

Om regelverket

Fylkeskommunen har ansvar for å gjennomføre alle eksamenar ved offentlege og private vidaregåande skular i fylket. Fylkeskommunen må ha ein internkontroll som sikrar at skulane melder opp elevar til eksamen i tråd med regelverket, at kandidatane får tilgang til nødvendige hjelpemiddel og at dei får nødvendige tilpassingar under eksamensgjennomføringa.

Våre funn

Vi har funne at fylkeskommunen har ein praksis som er i tråd med regelverket. Fylkeskommunen har, på bakgrunn av grundige risikovurderingar, vurdert kva tiltak som er nødvendige for å sikre ein gjennomføring av eksamen i tråd med regelverket. Vi har funne at internkontrollen er systematisk og tilpassa verksemda sin storleik, eigenart, aktivitetar og risikoforhold.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.