Obligatorisk gjennomføring av kartleggingsprøvar for 3. trinn i oktober 2022

I tråd med innføring av nye læreplanar er det utarbeida nye, digitale kartleggingsprøvar. I haust er det obligatorisk for 3. trinn å gjennomføre kartleggingsprøvar i lesing (norsk og samisk) og rekning.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 24.08.2022

Gjennomføring, påmelding og resultat

  • Påmeldinga gjer de i PAS-prøver
  • Det er opent for påmelding frå 5. september til 27. oktober
  • Gjennomføringsperioda er i veke 40 – 43 (3. oktober - 28. oktober)
  • I gjennomføringsperioda er prøvane opne mellom klokka 8 og 17
  • Resultata for elektroniske prøvar finn de i PAS-prøvar, under «Resultater»

Fritak frå prøvane er avgrensa

Sidan kartleggingsprøvane i lesing og rekning på 3. trinn er obligatoriske for alle elevar, er høve for fritak avgrensa. Rektor kan vurdere å frita elevar som allereie har

  • enkeltvedtak om rett til spesialundervisning
  • enkeltvedtak om særskilt språkopplæring for språklege minoritetar

I tillegg må det vere klart at resultatet frå prøven som eleven blir friteken frå, ikkje vil ha noko å seie for opplæringa til eleven.

Elevar med enkeltvedtak skal ikkje automatisk få fritak frå kartleggingsprøvene. Rektor skal i samråd med læraren gjere ei særskilt og individuell vurdering av om resultata til elevane med enkeltvedtak kan vere nyttige i tilrettelegging av opplæringa. Gå inn på Utdanningsdirektoratet sine heimesider for meir informasjon.

Kartleggingsprøvar på samisk

Det er utarbeida eigne kartleggingsprøvar i lesing på nord-, sør- og lulesamisk.

Kartleggingsprøvane i rekning er oversett og tilpassa nord-, sør- og lulesamisk. Skulen må melde på elevar i PAS – prøvar med rett kode.

Tilgangar i PAS-prøvar

I PAS-prøvar har kommunenivået tilgang til å tildele roller nedover i systemet.

Vi vil oppmode om at kommunen ser til at alle som treng det er tildelt rolle, og har tilgang i systemet, i god tid før gjennomføringsperioda startar. Statsforvaltaren tildeler rolle til skuleeigar/kommune, og til rektor ved private skular.

Brukarstøtte

Dersom det skulle oppstå uforutsette hendingar i gjennomføringsperioda, tek skuleleiar/rektor kontakt med skuleeigar/kommunen. Ved behov tek skuleeigar/rektor ved private skular kontakt med Statsforvaltaren. Kontaktpersonar hjå Statsforvaltaren er oppført i høgre blokk.

Meir informasjon

Du finn meir informasjon om kartleggingsprøvane på Utdanningsdirektoratet sine heimesider.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.