Skulen si plikt til å varsle i skulemiljøsaker

Alle som arbeider på skulen skal varsle rektor dersom dei får mistanke om, eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skulemiljø.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.06.2019

Låg terskel

Det skal vere låg terskel for kva som skapar mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skulemiljø. Dersom ein elev seier ifrå om at han eller ho opplever at skulemiljøet ikkje er trygt, skal rektor varslast. Det er nok at eleven seier at skulemiljøet ikkje er trygt. Ein kan ikkje forvente at eleven skal nytte ordlyden i lova eller vaksne sine omgrep. Det same gjeld dersom føresette seier at ein elev ikkje har det godt på skulen.

Følgje med

Plikta til å varsle ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og skulemiljø, må sjåast i samanheng med plikta til å følgje med. Dei tilsette kan få mistanke om eller kjennskap til elevar som ikkje har det trygt og godt gjennom observasjonar av elevane, trivselsundersøkingar, beskjeder frå medelevar, aktivitetar eller på sosiale medium. Dei som arbeider på skulen må vere medvitne om at elevane viser utryggheit og teikn til å ikkje trivast på ulike måtar. Korleis elevane oppfører seg kan gje ein viktig peikepinn på korleis elevane opplever skulemiljøet. Dette gjeld og endringar i det sosiale samspelet mellom elevane.

Rutinar for varsling

Rektor er ansvarleg for at skulen har rutinar for varsling som er tråd med varslingsplikta, og at alle tilsette er kjende med rutinane. Rektor kan fastsetje at ein annan på skulen skal ta i mot varsla, men rektor er likevel ansvarleg for å følgje opp sakene med undersøkingar og tiltak.

Tidspunkt for varsling må vurderast frå sak til sak avhengig av kor alvorleg saka er. I alvorlege saker må rektor varslast umiddelbart. Rektor skal og varsle skuleeigar i alvorlege tilfelle og ved mistanke om, eller kjennskap til, at ein vaksen utset ein elev for krenkingar.

Skulen må dokumentere kva som blir gjort for å oppfylle plikta til å varsle.