Forebyggende samfunnssikkerhet

All planlegging skal fremme samfunnssikkerhet, noe som blant annet framgår i plan- og bygningsloven. Som lokal planmyndighet har kommunene ansvar for og hjemmel til å nekte at arealer som er eller kan være utsatt for fare, blir tatt i bruk. Dette gjelder for så vel enkeltstående byggetiltak som mer omfattende planer.

Hensynet til samfunnssikkerhet må føre til konkrete valg

I praksis betyr dette blant annet at boligfelt og institusjoner ikke må legges til områder som er utsatt for flom, skred eller andre hendelser som kan utgjøre fare for liv og helse. Det bør også være alternative forsyningsveier av drikkevann og strøm dersom hovedtilførslene skulle bryte sammen. Ved etablering av nye samferdselsårer skal boligområder, skoler og andre institusjoner skjermes best mulig.

Kommunal ROS-analyse er lovbestemt

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) brukes til å kartlegge sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser i et bestemt område. Dette kan for eksempel være flom eller strømbrudd. En helhetlig ROS-analyse skal ligge til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet.

Vis mer

Alle prognoser og de siste års erfaringer viser at vi står overfor et varmere, villere og våtere klima. Kommunene står overfor store utfordringer med å tilpasse infrastrukturen til blant annet hyppig ekstremnedbør og økt skredrisiko. Klimatilpasning er nødvendig for å redusere samfunnets sårbarhet og konsekvenser for kritiske samfunnsfunksjoner.

Kommunen er lokal planmyndighet og ansvarlig for at det tas hensyn til samfunnssikkerhet i planlegging etter plan- og bygningsloven (lov 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling). 

For å ivareta samfunnssikkerhet innen planområdet er det avgjørende å utarbeide en grundig risiko- og sårbarhetsvurdering og benytte denne som kunnskapsgrunnlag. En god og helhetlig planlegging, som tar hensyn til dagens og framtidens klimaendringer, står helt sentralt på veien mot et klimatilpasset samfunn.

Noen kommuner har også en viktig rolle når det gjelder reguleringen av sikkerheten i områdene rundt storulykkevirksomheter. For å rettlede kommunene i planarbeidet har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utarbeidet flere gode veiledere om hvordan samfunnssikkerhet bør ivaretas i arealplanlegging. Disse, og andre aktuelle nettsteder, er det lenker til i menyen til høyre.


11.02.2021

Ny rettleier om handtering av naturfare for kyrkjebygg

Føremålet med rettleiaren er å angi korleis kyrkjeeigarar og forvaltarar bør forhalda seg til fare for flaum og skred i tilknyting til eksisterande kyrkjebygg og gravplassar.


20.10.2020

NVE har utarbeidd aktsemdkart for flaum

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidd nytt aktsemdkart for flaum i Vestfold og Telemark. Det nye kartet er basert på meir detaljerte grunnlagsdata for vatn og terreng som git eit betre grunnlag for arealplanlegging på flaumutsette areal.