Førebyggjande samfunnstryggleik

Oppdatert 06.03.2023

All planlegging skal fremme samfunnstryggleik. Det går fram av mellom anna plan- og bygningslova. Som lokal planstyresmakt har kommunane ansvar for og heimel til å nekte at areal som er eller kan vere utsette for fare, blir tekne i bruk. Dette gjeld for så vel enkeltståande byggjetiltak som meir omfattande planar.

Omsynet til samfunnstryggleik må føre til konkrete val

I praksis betyr dette blant anna at bustadfelt og institusjonar ikkje må leggjast til område som er utsette for flaum, skred eller andre hendingar som kan innebere fare for liv og helse. Det bør òg vere alternative forsyningsvegar av drikkevatn og straum dersom hovudtilførslane skulle bryte saman. Ved etablering av nye samferdselsårer skal bustadområde, skular og andre institusjonar skjermast best mogleg.

Kommunal ROS-analyse er lovbestemt

Risiko- og sårbarheitsanalysar (ROS-analysar) blir brukte til å kartleggje sannsynet for og konsekvensane av uønskte hendingar i eit bestemt område. Dette kan for eksempel vere flaum eller straumbrot. Ein heilskapleg ROS-analyse skal liggje til grunn for arbeidet med samfunnstryggleik i kommunen.

Vis meir

Alle prognoser og de siste års erfaringer viser at vi står overfor et varmere, villere og våtere klima. Kommunene står overfor store utfordringer med å tilpasse infrastrukturen til blant annet hyppig ekstremnedbør og økt skredrisiko. Klimatilpasning er nødvendig for å redusere samfunnets sårbarhet og konsekvenser for kritiske samfunnsfunksjoner.

Kommunen er lokal planmyndighet og ansvarlig for at det tas hensyn til samfunnssikkerhet i planlegging etter plan- og bygningsloven (lov 27. juni 2008 om planlegging og byggesaksbehandling). 

For å ivareta samfunnssikkerhet innen planområdet er det avgjørende å utarbeide en grundig risiko- og sårbarhetsvurdering og benytte denne som kunnskapsgrunnlag. En god og helhetlig planlegging, som tar hensyn til dagens og framtidens klimaendringer, står helt sentralt på veien mot et klimatilpasset samfunn.

Noen kommuner har også en viktig rolle når det gjelder reguleringen av sikkerheten i områdene rundt storulykkevirksomheter. For å rettlede kommunene i planarbeidet har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utarbeidet flere gode veiledere om hvordan samfunnssikkerhet bør ivaretas i arealplanlegging. Disse, og andre aktuelle nettsteder, er det lenker til i menyen til høyre.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 11.02.2021

Ny rettleier om handtering av naturfare for kyrkjebygg

Føremålet med rettleiaren er å angi korleis kyrkjeeigarar og forvaltarar bør forhalda seg til fare for flaum og skred i tilknyting til eksisterande kyrkjebygg og gravplassar.


Publisert 20.10.2020

NVE har utarbeidd aktsemdkart for flaum

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidd nytt aktsemdkart for flaum i Vestfold og Telemark. Det nye kartet er basert på meir detaljerte grunnlagsdata for vatn og terreng som git eit betre grunnlag for arealplanlegging på flaumutsette areal.