Miljøtilstanden i Eikeren

Miljøtilstanden i innsjøen Eikeren er nedgradert. Det viser nye overvåkingsdata.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.02.2020

Nye overvåkingsdata
Vannmålinger viser at konsentrasjonen av sink, kobber og bly i Eikeren er høyere enn tidligere antatt. Dette kan ha negative konsekvenser for vannlevende organismer. Det er også funnet kvikksølv og PFOS i ørret.

Funnene medfører at miljøtilstanden i Eikeren blir nedgradert, i samsvar med grenseverdier i vannforskriften (EUs vanndirektiv). Den økologiske tilstanden går ned fra god til moderat. Den kjemiske tilstanden går ned fra god til dårlig.

Slik forurensning kan komme fra mange kilder, og Fylkesmannen har i dag ingen kunnskap om kildene til denne konkrete forurensningen.

Fylkesmannen understreker at det er ønskelig å gjennomføre flere målinger av disse stoffene i innsjøen, for å få et bedre kunnskapsgrunnlag.

Informasjon fra Mattilsynet

Resultatene med tanke på PFOS og kvikksølv er basert på prøver fra en fisk. Det er nødvendig å ta flere prøver for å kartlegge den faktiske tilstanden. Inntil vi får flere svar bør inntaket av fisk fra Eikeren basere seg på de generelle rådene som er gitt på Matportalen.no.      

Mattilsynet fører tilsyn med vannforsyningssystem som bruker Eikeren som råvannskilde. Vannverkene leverer vann som tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften.

Det er ikke analysert prøver for undersøkelse av PFOS/PFAS i vannet. EU har igangsatt et arbeid med å sette grenseverdier for innhold av disse stoffene i drikkevann.

Fastsetting av miljøtilstanden
Med jevne mellomrom oppdateres miljøtilstanden i alle vann og vassdrag, basert på nye overvåkingsdata fra flere kilder. Fylkesmannen har ansvar for å koordinere overvåking og fastsette miljøtilstanden i samarbeid med andre myndigheter. Tilstandsvurderingen danner grunnlag for arbeid med miljøtiltak i lokale vannområder, i tråd med vannforskriften. Målet er at alle vannforekomster skal ha god økologisk og kjemisk miljøtilstand.

Hva er PFOS?
PFAS er en gruppe menneskeskapte fluorstoffer som hoper seg opp i næringskjeden. PFOS er ett av disse stoffene. Mange typer PFAS er strengt regulert i dag, men har tidligere vært brukt i blant annet brannskum, slippbelegg på for eksempel gryter og stekepanner, i engangsservise av papp, i skismøring, og i impregnering av tekstiler.

Dersom man inntar for store mengder PFOS over tid, kan dette føre til negative helseeffekter som forhøyet kolesterol, påvirkning av leverfunksjon, redusert effekt av vaksiner hos barn og redusert fødselsvekt. Det er derfor viktig at man begrenser inntaket av matvarer som inneholder høye konsentrasjoner.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.