Fortsetter kartleggingen av eiketrær i Larvik

I mars-mai fortsetter kartleggingen av grove og hule eiketrær i Larvik kommune. Formålet er å styrke kunnskapen om denne viktige naturtypen for forvaltningen, grunneiere og andre interesserte.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.04.2020

Grove og hule eiketrær er leveområder for et stort mangfold av insekter, sopp og lav, og mange er sjeldne. Dette er grunnen til at slike trær har fått status som en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.


En del av nasjonal kunnskapsbygging


I løpet av de siste to tiårene er verdifulle naturtyper registrert i Larvik kommune i flere omganger. Kartleggingen er del av en langsiktig, nasjonal kunnskapsoppbygging, der målet er å få på plass god, stedfestet informasjon om viktige naturverdier til bruk i blant annet arealforvaltning.

Larvik kommune er svært rik på naturtypen, og utbredelse og forekomster er kartlagt gjennom en årrekke. Ennå gjenstår områder med ufullstendige eller mangelfulle registreringer, og slike områder vil bli kartlagt i perioden mars-mai. Fylkesmannen har engasjert en biolog fra Asplan Viak til arbeidet.

Ved kartlegging på innmark, dvs. gårdstun, innmarksbeiter, åkerholmer, villahager og lignende områder uten ferdselsrett for allmennheten, kreves samtykke fra eier. Av hensyn til en god og presis kartlegging og verdivurdering av trærne bør disse undersøkes på nært hold. Biologen vil ta kontakt med grunneiere før eventuell kartlegging på innmark.


Resultatene blir tilgjengelig for alle


Resultatet fra kartleggingen vil bli tilgjengelig for alle på internett via Artskart. På denne måten vil en lettere kunne ta hensyn til naturverdiene ved planlegging av utbygging og andre tiltak. Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere og andre som ønsker å søke om tilskudd for å ta vare på truede arter og naturtyper.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.