Forventningsbrevet 2020

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har, sammen med andre regionale statsetater, utarbeidet et forventningsbrev til kommunene for 2020. Dette er et sentralt dokument i myndighetsdialogen mellom regional stat og kommunene i de to fylkene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.06.2019

Formålet med forventningsbrevet er et ønske om

  • effektiv styringskommunikasjon mellom staten og kommunene; både for å klargjøre ansvarsdelingen mellom nivåene, herunder kommunenes ansvar, og det lokale handlingsrommet
  • å identifisere behov for samordning mellom sektorer i stat og kommune
  • dialog og læring mellom kommunene og regional stat

I brevet formidler vi styringssignaler gitt gjennom bl.a. lover, forskrifter, stortingsmeldinger og deres behandling, rikspolitiske retningslinjer, rundskriv, statsbudsjettet, de tilhørende tildelingsbrev til statsetatene og kommuneproposisjonen. Vi angir forventningene som krav (må/skal) eller prioriteringssignaler (bør). Dette skillet er sentralt, for å tydeliggjøre det kommunale handlingsrommet.

Forventningsbrevet erstatter ikke statens kontinuerlige kommunikasjon med kommunene, men er et årlig forsøk på å gi bedre oversikt, helhet og sammenheng på strategisk nivå.

Brevet er heller ikke en fullstendig oppgaveliste. I fokus står særlig nye eller justerte krav og oppgaver til kommunene, statlige satsninger, samt områder hvor det er ønskelig at kommunenes resultater forbedres.