Frivillig vern av skog - høyring av verneplan for 4 områder

Høringsfrist:
10. desember 2020
Bjønnestille -  Brannpåvirka tett furuskog med noko død ved. Foto: Sigve Reiso
Bjønnestille - Brannpåvirka tett furuskog med noko død ved. Foto: Sigve Reiso

Frivillig vern av skog - høyring av verneplan for fire område, ein utviding i Porsgrunn og tre nye områder i Notodden.

Publisert 08.10.2020

Områda som no er sendt på høyring er:

Namn på område

Kommune

Areal i daa

Verneverdi

Bjønnestill

Notodden

1431

Regional (**)

Korseikåsen - utviding

Porsgrunn

256

Regional (**)

Murtetjern

Notodden

1329

Nasjonal (***)

Skitnebufjellet

Notodden

921

Regional (**)

 

Spørsmål knytta til verneplanarbeidet kan rettast til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark på telefon 33 37 10 00. 

Høyringsfristen er 10. desember 2020.

Det vil letta den vidare sakshandsaminga om det vert vist til saksnummer i fråsegner og at desse vert sendt oss elektronisk til fmvtpost@fylkesmannen.no.