Universell utforming

Med universell utforming mener vi at produkter, bygg og uteområder for allmennheten skal utformes på en slik måte at hovedløsningen kan brukes av flest mulig. Universell utforming skal øke muligheten for likeverdig samfunnsdeltakelse for alle. Dette gjelder ikke bare for personer med nedsatt funksjonsevne, men også for for eksempel familier med barn i barnevogn og eldre.

Universell utforming er et uttrykk for en samfunnsverdi om likestilling og økt tilgjengelighet, og visjonen er at Norge skal være universelt utformet innen 2025.

Universell utforming er forankret i flere lovverk

Universell utforming er en strategi som stiller krav til samarbeid og tverrfaglighet i planlegging, brukermedvirkning, praktisk gjennomføring og evaluering av tiltak. Universell utforming er også forankret og sikret i flere lover og forskrifter, blant annet diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og plan- og bygningsloven.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren følger opp statlige satsinger ved å medvirke til at universell utforming innarbeides i regionale og kommunale planer. Statsforvalteren gir også råd og veiledning om universell utforming til regionale og kommunale samarbeidspartnere, og til frivillige lag, organisasjoner og brukergrupper.

Vis mer