Tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn kan kreve tilskudd fra staten. Ny trossamfunnslov stiller krav om minst 50 tilskuddstellende medlemmer og gir utbetaling av ett offentlig tilskudd (ett statstilskudd i stedet for statlig og kommunalt tilskudd). Alle nye tros- og livssynssamfunn må også registrere seg før de kan motta tilskudd. 

Tros- og livssynssamfunn skal bruke en ny digital løsning til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskudd, årsrapporter, regnskap, søknader om godkjenning av vigslere m.m. Alle tros- og livssynssamfunn må ha en godkjent tilgang for å kunne bruke løsningen. En person som representerer samfunnet, søker om tilgang. Årlig frist for å kreve tilskudd er 1. mars. 

For samfunn som er registrert og/eller har mottatt tilskudd, gjelder overgangsreglene i den nye loven. Disse samfunnene anses registrert i to år, fra og med 1. januar 2021. De vil kunne få tilskudd i overgangsperioden hvis de har minst 50 tilskuddstellende medlemmer. Godkjente forstandere og seremoniledere kan opptre som vigslere etter ekteskapsloven, når tros- eller livssynssamfunnene har vigselsmyndighet. 

Satsen som brukes for å beregne statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke i 2021, er 1 310 kroner per medlem.

Tidligere behandlet alle embetene saker om registrering og tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Fra og med januar 2021 behandler kun to instanser disse sakene. Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler i hovedsak alle saker som gjelder samfunn i Oslo og Viken. Samfunnene med adresse utenfor Oslo og Viken hører inn under Statsforvalteren i Agder.

Se mer informasjon om ordningen og bruk av den digitale løsningen i brukerveiledningen for tros- og livssynssamfunn.

Vis mer

 

 


25.06.2021

Forsinka utbetaling av av tilskot til trussamfunn

Vanlegvis blir tilskot til tros- og livssynssamfunn utbetalt rundt St. Hans, men i år er utbetalingane dessverre forsinka.


20.10.2020

Ny lov om trudoms- og livssynssamfunn

Antallskrav for registrering og tilskot, samanslåing av trudoms- eller livssynssamfunn, organisasjonsnummer.


19.05.2020

Utsatt frist for innsending av årsmelding og regnskap fra registrerte og uregistrerte tros- og livssynssamfunn er 15. mai 2020

Fast frist for å sende inn regnskap og årsmelding er 10. april. På grunn av det pågående koronautbruddet besluttet Barne- og familiedepartementet 16. mars 2020 å forlenge fristen til 15. mai 2020. Fristen forlenges ikke ytterligere.


29.04.2020

Digitale årsmøter i trossamfunn

Det har vært henvendelser angående digitale årsmøter og eventuelle godkjenninger av disse.


08.04.2020

Utlysning: Tilskudd til private kirkebygg

I statsbudsjettet for 2020 har Stortinget vedtatt en bevilgning på 5,1 mill. kroner til tilskuddsordningen Tilskudd til private kirkebygg, jf. kap 881, post 75.


16.03.2020

Forlenget frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019

På grunn av det pågående koronautbruddet er den nye fristen satt til 15. mai 2020.


10.01.2020

Tilskudd til trossamfunn

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke må kreve tilskudd innen 1. mars. Kravet leveres til Statsforvalteren.


20.11.2019

Anmodning om at trossamfunn gir e-postadressen sin til Statsforvalteren

Vi ber om at trossamfunn som ønsker å motta en påminnelse om kravfristen i 2020, gir sin e-postadresse til Statsforvalteren innen utgangen av 2019.


20.11.2019

Informasjon til vigslere - endring på prøvingsattesten 7. oktober

Skatteetaten endrar på prøvingsattesten

Frå og med 8. oktober 2019 vil ikkje lenger prøvingsattesten innehalde informasjon om kva som blir namnet til ektefolket etter vigsel.


02.09.2019

Ny frist for å sende inn korrigert oversikt i 2019

Forlenget frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn korrigert medlemsoversikt i 2019.


Driftsmelding

Innkjøringsproblemer med den nye trossamfunnsportalen gjør at det er forsinkelser i utbetalingen av tilskudd for 2021. Vi beklager forsinkelsen. 

Hjelp til innlogging

For å logge inn på den digitale løsningen trykker du på knappen «Digital løsning for tros- og livssynssamfunn».

Trykk deretter på knappen «Logg inn» øverst i høyre hjørne for å komme videre til ID-porten.

Trenger du ytterligere hjelp eller har en problemstilling du ønsker å melde fra om?