Elevers rett til et trygt og godt skolemiljø

Oppdatert 31.01.2024

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø uten krenkelser eller mobbing. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis du mener at skolen ikke gjør nok for å hjelpe deg, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren.

Si fra til rektor først

Hvis du ikke har det bra på skolen, må du eller foreldrene dine melde ifra til rektor om hva du opplever. Rektor skal ta det du opplever på alvor, og skolen må undersøke det som har skjedd. Undersøkelsene skal gi skolen informasjon slik at de kan sette inn tiltak for å hjelpe deg. Du har rett til å si hva du mener og hva du ønsker at skolen skal gjøre. Du kan si din mening selv, eller la andre si det for deg. De voksne på skolen skal hjelpe deg slik at du får det trygt og godt på skolen.

Skolen skal alltid lage en skriftlig plan med tiltakene som viser hvordan de skal hjelpe deg. Du har rett til å si hva du mener om planen, og du har rett til å få planen fra skolen.

Si fra til Statsforvalteren hvis skolen ikke gjør nok

Rektor må kjenne til hvordan du opplever skolemiljøet. Rektor har fem arbeidsdager på å gjøre deg trygg på at skolen skal hjelpe deg. Hvis du etter de fem arbeidsdagene ikke er trygg på at skolen vil klare å hjelpe deg, kan du melde fra til oss hos Statsforvalteren. Det samme gjelder hvis du føler at skolen ikke tar deg på alvor. Vi som jobber hos Statsforvalteren skal først finne ut om skolen har gjort jobben sin for at du skal ha det trygt og godt på skolen. Hvis vi finner at de ikke har gjort jobben sin, kan vi bestemme hva skolen skal gjøre for at du skal få en trygg og god skolehverdag.

Er du elev eller foresatt og ønsker å melde fra om utrygt skolemiljø? Da ber vi deg ta kontakt ved å bruke enten rød eller oransje meldeknapp. Hvis du bruker den oransje meldeknappen, må du logge inn med en elektronisk identitet (eID). Med en sikker eID er personlig informasjon trygg på nettet og det er vanskelig for andre å late som at de er deg i digitale tjenester. 

Vis mer

Vi takker Statsforvalteren i Innlandet for at vi har fått lov til å bruke filmene som de har laget.

Elevens rett til å bli hørt

Vi vil gjerne snakke med eleven slik at han eller hun får fortalt oss om sin opplevelse av skolemiljøet. Eleven har rett til å uttale seg i saker som angår ham eller henne, men dette er ikke en plikt. Det er heller ikke noe eleven må gjøre for at vi skal behandle saken. Der eleven skal høres i løpet av vår saksbehandling, må vi i samråd med eleven og elevens foreldre, gjøre en konkret vurdering av hvor og på hvilken måte eleven skal høres. Dette må vurderes med utgangspunkt i hva som er til elevens beste. Det må legges til rette for at eleven kan bli hørt i trygge omgivelser og uten å påføre eleven ekstra belastning.  

Statsforvalterens vedtak

Statsforvalteren skal undersøke om skolen har oppfylt sin aktivitetsplikt. Dette er plikten til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og om nødvendig sette inn tiltak. Dersom skolen ikke har oppfylt aktivitetsplikten kan Statsforvalteren bestemme hva skolen skal gjøre slik at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalteren vil bestemme dette i et vedtak i saken. 

Klagerett

Hvis du er uenig i vårt vedtak har du rett til å klage. Du må i så fall klage innen tre uker etter at du har mottatt brevet. I klagen må du forklare hva du er uenig med oss i, og hvilken endring du vil oppnå med klagen. Statsforvalteren skal behandle klagen din. Dersom vi ikke gir deg medhold skal vi sende klagen din til Utdanningsdirektoratet, som er klageinstans. Dette går frem av opplæringsloven § 9 A-6 femte ledd, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. 

Som part i saken har du, med noen unntak, rett til å gjøre deg kjent med sakens dokumenter. Dette går frem av forvaltningsloven §§ 18 og 19. 

Skolen og skoleeier har ikke klagerett på vedtaket vårt eller på vedtak fra Utdanningsdirektoratet. 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Dette står i loven

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Skolen skal hele tiden jobbe for å få et best mulig skolemiljø og at skolen skal oppleves som trygg og god for elevene. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.

Alle voksne som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra og gripe inn mot mobbing og annen krenking. De skal også varsle rektor hvis de får mistanke og kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt.

Dette står i opplæringsloven  kapittel 9A.