Kompetanse og tjenesteutvikling

Søknadsfrist:
1. mars 2024
Målgruppe:
Målgruppen er ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f.eks NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler). Den endelige målgruppen er brukere av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og deres pårørende.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner, interkommunale selskap, høgskoler og universitet kan søke tilskudd. Fylkeskommunene kan kun søke om tilskudd til kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet
Rapporteringsfrist:
1. mars 2025

Målet med denne tilskuddsordningen er å bidra til å redusere mangelen på personell med relevant fagutdanning i helse- og omsorgstjenesten, og legge til rette for en bærekraftig omsorgstjeneste.

Midlene skal bidra til at kommunene iverksetter kompetansehevende tiltak og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov, i tråd med tillitsreformen. Videre skal midlene bidra til at kommunene organiserer tjenester, oppgaver og ansvar som sikrer best utnyttelse av tilgjengelig personell og kompetanse. Strategisk kompetanseplanlegging er en viktig forutsetning for dette arbeidet.

Publisert 22.01.2024

Rapportering på tildelte midler i 2023 - frist 1.mars 2024

Rapportering består av en skriftlig del og et delvis utfylt rapporteingsskjema (excel) som er sendt ut til alle tilskuddsmottakere.

  • Revisorattest kan ettersendes, men det må komme frem av rapporteringen når den ettersendes.
  • Alle tilskudd over 200 000 skal revideres av autorisert revisor.

Søknad for 2024

  • Lenke til søknadsskjemaet ligger til høyre på denne siden. 
  • Hver kommunene kan kun sende inn 1 søknad, med en kontaktperson per kommune. Det er ikke tillatt å sende inn flere «delsøknader».
  • Hver kommune kan maksimalt søke om tilskudd til 5 prosjekter. Denne begrensningen er nå tatt inn i det nye regelverket. Antallsbegrensningen på 5 gjelder både nye prosjekter og videreføring av prosjekter.

 

NB! Søknads- og rapporteringsskjemaer må sendes inn som Excel-fil og må ikke konverteres til PDF!

Ferdigutfylte rapporteringsskjema med vedlegg sendes elektronisk til vårt postmottak: sftlpost@statsforvalteren.no 

 

Søknadsfrist:
1. mars 2024
Målgruppe:
Målgruppen er ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f.eks NAV, barnevernstjeneste, barnehager og skoler). Den endelige målgruppen er brukere av den kommunale helse- og omsorgstjenesten og deres pårørende.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner, interkommunale selskap, høgskoler og universitet kan søke tilskudd. Fylkeskommunene kan kun søke om tilskudd til kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet
Rapporteringsfrist:
1. mars 2025