Veileder for flytting av ferskvannsmuslinger er publisert!

Det aller beste for den truede arten elvemusling er å få leve i fred i elva. Kunnskap om muslingen bør derfor tidlig inn i planprosesser slik at man kan utforme inngrep som tar hensyn til det.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.03.2023

Av og til, og bare unntaksvis, er det nødvendig å flytte muslingene enten midlertidig eller permanent bort fra leveområdet. Da er det viktig at flyttingen blir gjort på en skånsom måte og til et habitat som er egnet for muslingen. Les veilederen for flytting av elvemusling og bli kjent med hvilke hensyn som må tas og hvilke vurderinger som må gjøres.

Elvemusling er en av de artene som har egen handlingsplan. Den første kom i 2006, mens den andre kom i 2018, og skal gjelde til 2028. Planen inneholder en kunnskapsoversikt og en tiltaksplan som angir mål og langsiktige tiltak. Det overordnete målet er at elvemusling skal ha så god status at den kan fjernes fra rødlista, - og at alle nålevende, naturlige populasjoner skal være livskraftige.

Det er også et mål at der den finnes skal den økologiske tilstanden i vassdraget være god, eller bedre.

Flytting av elvemusling blir brukt som et tiltak, både for å redusere negativ påvirkning på populasjonen der det skal utføres inngrep i dens leveområder, og som en del av miljøforvaltningens plan for å styrke populasjoner som sliter. Det er slik viktig at flytting blir utført på best mulige måte.

For å sikre at best mulige tilgjengelig kunnskap ligger til grunn når det skal flyttes muslinger ble det i handlingsplanen foreslått at det må utarbeides retningslinjer for når og hvordan flytting av muslinger skal gjennomføres.
Statsforvalteren i Trøndelag er nasjonal koordinator for å følge opp handlingsplanen og ga derfor Norsk institutt for naturforskning (NINA) i oppdrag å lage en kunnskapsoppdatering på flytting av musling og veileder for flytting.

NINA Rapport 2007 «Flytting av elvemusling i Norge, Eksempler på når, hvor og hvorfor flytting av elvemusling er benyttet som tiltak og resultater fra oppfølging og overvåkning» kom i 2021. Denne kunnskapen, samt internasjonal forskning på flytting av muslinger, la igjen grunnlaget for selve veilederen for flytting av ferskvannsmuslinger som kom nå 15.mars (NINA rapport 2186).

Statsforvalteren i Trøndelag ønsker at denne veilederen nå blir brukt og spredt mest mulig slik at best mulig praksis blir godt kjent, for både de som skal planlegge inngrep, de som skal sette vilkår og de som skal utføre eventuelle flyttinger der dette er nødvendig. God kjennskap til veilederen vil være nødvendig for å planlegge og gjennomføre flytting av elvemusling og de andre store ferskvannsmuslingene.

Treffer du mange mennesker gjennom din jobb eller verv? Ønsker du å spre informasjon om elvemuslingen? Da er det bare å ta kontakt med Kjersti Hanssen hos Statsforvalteren i Trøndelag for å få tilsendt brosjyrer om elvemusling.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.