Kartlegging av naturtyper i Trøndelag 2024

Statsforvalteren i Trøndelag

På oppdrag for Miljødirektoratet vil det i 2024 bli gjennomført naturtypekartlegging i kommunene Steinkjer, Stjørdal, Melhus og Rennebu. Det er totalt 6 områder som skal kartlegges i Trøndelag. Kartleggingen i Trøndelag vil bli utført av firmaet Natur og Samfunn og vil skje en gang i perioden fra mai til oktober 2024.

Publisert 16.05.2024

Oppdraget
Etter oppdrag fra Miljødirektoratet har Statsforvalteren i Trøndelag foreslått områder som er aktuelle for kartlegging av naturtyper i 2023. Miljødirektoratet har vurdert forslagene og prioritert hvilke områder som skal kartlegges.

Hvorfor kartlegger vi naturtyper?
Kartleggingen er en del av kunnskapsløftet for natur, som ble vedtatt av Stortinget i 2015. Kartleggingen er en langsiktig, nasjonal satsning for å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur. Målet med kartleggingen er å få på plass god informasjon om naturen til bruk blant annet innen arealforvaltning. Ved at stedfestet informasjon om natur er tilgjengelig tidlig i en arealplanprosess vil dette kunne bidra til at det er lettere å ta hensyn til naturen, i tillegg til å bidra til mer effektivitet og forutsigbarhet i prosessen. Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere som ønsker å søke tilskudd til tiltak for truet natur og kulturlandskapet.

Hva skal kartlegges?
Hvilke naturtyper som skal kartlegges er fastsatt i kartleggingsinstruks for 2024 som er utgitt av Miljødirektoratet. Kartleggingsområdene skal undersøkes for 111 ulike naturtyper. De fleste av disse naturtypene er rødlistet i Norge. Noen av naturtypene kartlegges fordi de er viktige leveområde for trua og nær trua arter.

Du kan se kart hvilke områder som skal kartlegges her (zoom inn til ønsket område) og lese mer om kartleggingen på Miljødirektoratets nettsider. Områdene som skal kartlegges kan inneholde både innmark og utmark. Resultatene fra kartleggingen vil bli tilgjengelig for alle via naturbase våren 2024.

Hvordan skal områdene kartlegges?
Kartleggingen vil foregå på land etter et standardisert system som heter Natur i Norge (NiN). At et område vil bli kartlagt innebærer i praksis at området vil bli undersøkt til fots for forekomst av de 111 naturtypene. Ved funn av en naturtype vil den som kartlegger notere ned observasjoner i samsvar med kartleggingsinstruksen og ta bilder av naturtypen. I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt å ta med små mengder plantemateriale for å identifisere det på et laboratorium.

Den som kartlegger, vil for hver naturtypeforekomst vurdere tilstanden og naturmangfoldet i forekomsten. Vurderingen gjøres etter et fastsatt system utarbeidet av en ekspertgruppe. Basert på vurderingen vil naturtypeforekomsten bli tilordnet en kvalitetsklasse. Det finnes fem slike klasser; svært lav kvalitet, lav kvalitet, moderat kvalitet, høy kvalitet og svært høy kvalitet.

Hvem kan jeg kontakte?
All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i samsvar med friluftslovens regler om ferdsel og god ferdselskultur. Når det skal kartlegges naturtyper på innmark kan det være behov for at den som kartlegger også går på innmarksarealer. Aktuelle grunneiere vil få tilsendt eget informasjonsbrev om kartleggingen.

Dersom du har spørsmål til kartleggingen, kan du ta kontakt med Marit Hellan, Kristian Julien eller Gry Tveten Aune (kontaktinfo til venstre på siden) hos Statsforvalteren i Trøndelag.

 

imagefqgyi.png

 

image8r1ch.png

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.