Sluttrapport om motorferdsel i utmark på barmark

Kjørespor etter motorisert ferdsel i utmark.
Kjørespor etter motorisert ferdsel i utmark. Foto: Kristian Julien / Statsforvalteren i Trøndelag.

Gjennom et toårig prosjekt har Statsforvalteren i Trøndelag skaffet seg oversikt over kommunenes forståelse og praktisering av regelverket på motorferdeselsområdet, med hovedvekt på barmark. Nå er sluttrapporten ferdig, og rapporten slår fast at praksisen i Trøndelag i all hovedsak er i tråd med regelverket.

Publisert 08.04.2022

Målet med det toårige prosjektet har vært å bidra til at motorferdsel i utmark i Trøndelag skjer i samsvar med lovgivningen på området. Av den grunn har Statsforvalteren jobbet med å få god oversikt over kommunenes praktisering av regelverket. Kjøring som er lovlig hjemlet direkte i motorferdselsregelverket er ikke omfattet av prosjektet, f.eks. kjøring i nærings- eller tilsynssammenheng. Dette er kjøring som ikke ulovlig motorferdsel i utmark.

I tillegg til å skaffe seg oversikt over omfang og praksis, har det også vært jobbet med å dokumentere effekter av barmarkskjøring i form av naturskader (kjørespor). Dette er dokumentert med bilder og video etter befaringer med bruk av drone i seks områder i fylket. (Bildene og filmene viser kjørespor som kan stamme fra både lovlig- og ulovlig kjøring).

I all hovedsak er praksis i tråd med regelverket

Prosjektet har fått oversikt over alle tillatelser som kommunene ga til barmarkskjøring for årene 2019 og 2020. Dette er så oppsummert i en fylkesoversikt. De aller fleste kommunene i fylket har bidratt i arbeidet, og en del av kommunene har fortløpende sendt over kopi av gitte tillatelser til Statsforvalteren.

Fylkesoversikten viser at kommunene i Trøndelag i all hovedsak har en praksis som er i tråd med gjeldende regelverk, men at det finnes noen eksempler på en praksis som er i strid med regelverket.

-Antall søknader om dispensasjon for motorferdsel på barmark varierer stort mellom kommunene i denne perioden, fra null til 36 søknader. Og det er kanskje ikke så unaturlig at det er flest søknader i det vi kan kalle utmarkskommuner, sier klima- og miljødirektør Line Lund Fjellvær hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Kommunene Meråker, Lierne, Røyrvik og Oppdal er nevnt i rapporten, da med bakgrunn i at praktiseringen har avviket noe fra intensjonene i det strenge regelverket på området. Statsforvalteren registrerer dog en positiv utvikling med tanke på praktiseringen av dispensasjoner fra lov om motorferdsel i utmark i de nevnte kommunene. 

For barmark har det vært meldt inn mest tallmateriale for 2020 fra kommunene. For 2020 er antall innmeldte tillatelser til barmarkskjøring 108. Tre kommuner har gitt hhv 17, 13 og 14 tillatelser for 2020; Levanger, Lierne og Orkland. Verdal har gitt 9 og Steinkjer 7. Ellers er ingen, en eller to tillatelser mest vanlig.

Praksis endret underveis  

I forbindelse med at Statsforvalteren har hatt en spesiell oppmerksomhet på praktiseringen av regelverket som gjelder barmarkskjøring, kan man se noen kommuner har redusert antall tillatelser underveis i prosjektperioden. Statsforvalteren har i nevnte periode omgjort flere kommunale vedtak om dispensasjon til motorferdsel i utmark på barmark, og flere av omgjøringssakene er klagebehandlet av Miljødirektoratet.

En annen sentral målsetting for prosjektet har vært å bidra til erfaringsoverføring til andre statsforvalterembeter, slik at det på sikt kan oppnås lik praksis på landsbasis. Statsforvalteren i Trøndelag har derfor hatt kontakt med andre fylker som har satt temaet på dagsorden.

Det rettslige grunnlaget for Statsforvalteren sitt arbeid på området finnes i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag med merknader og forvaltningsloven (lovlighetskontroll av vedtak). Det er i tillegg utarbeidet veiledere på fagområdet. Et utvalg er nå i gang med å se på regelverket på området. Lovutvalget skal legge frem sin utredning innen 1. desember 2023.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.