Bygge- og gravesaker i PFAS-forurenset grunn

Ved Avinors sivile lufthavner og forsvarets militære flyplasser er det tidligere, gjennom mange tiår, blitt brukt brannskum som inneholdt perfluorerte forbindelser (PFOS og andre PFAS-er) til både brannøving og -slokking. Som en følge av slik aktivitet finnes disse forbindelsene i grunnen på store deler av flyplassene, både i forhøyede konsentrasjoner (hot-spoter og kildeområder) og i lavere bakgrunnskonsentrasjoner (diffus forurensning). Det må derfor forventes at disse stoffene påvises i de aller fleste bygge- og gravearbeider som gjennomføres på flyplass-områdene.

Hvem er myndighet?

Etter forurensingsforskriften kapittel 2 er kommunen myndighet for alle bygge- og gravearbeid i forurenset grunn. Dette gjelder også på lokaliteter knyttet til bransjer og saksområder som Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for.

Etter samme forskrift kan Miljødirektoratet i det enkelte tilfelle bestemme at dette kapitlet ikke skal gjelde for lokaliteter, som ut fra spesielle forhold bør behandles av Miljødirektoratet eller Statsforvalteren.

Miljødirektoratet ønsker å få tilsendt tiltaksplaner i disse sakene

Det er i utgangspunktet Statsforvalteren som er delegert forurensningsmyndighet for brannøving ved flyplassene. Miljødirektoratet har imidlertid tatt en overordnet myndighetsrolle for opprydding av PFAS-forurenset grunn på flyplassene i Norge, og løftet forurensningsmyndigheten fra Statsforvalteren for flere av disse sakene til Miljødirektoratet.

Som følge av dette arbeidet kan det bli aktuelt at Miljødirektoratet også vil trekke myndigheten for enkelte bygge- og gravesaker i PFAS-forurenset grunn på flyplasser. Derfor ønsker Miljødirektoratet å få tilsendt tiltaksplaner for bygge- og gravesaker som omfatter mer enn en viss mengde eller konsentrasjon av PFAS til en innledende vurdering hos dem.

  • Miljødirektoratet ber om at tiltakshaver sender søknad med tiltaksplan til Miljødirektoratet med kommunen i kopi for en vurdering av myndighet, i saker der minst ett av følgende forhold gjelder:
  • Konsentrasjon av sum-PFAS er over 100 mikrogram per kilo jord for en eller flere prøver
  • Totalmengden av sum-PFAS i jord som håndteres i bygge- og gravesaken overskrider 100 gram
  • Konsentrasjonen av sum-PFAS i vannprøver tilknyttet anleggsområdet er over 500 mikrogram per liter vann for en eller flere prøver

For mer informasjon, se brev fra Miljødirektoratet i menyen til høyre.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.