Parkeringsavgift på Nordkapplatået krever tillatelse

Statsforvalteren har konkludert med at Nordkapp kommune sitt vedtak var gyldig. Scandic Hotels AS må ha tillatelse for å ta parkeringsavgift fra de som besøker uteområdene på Nordkapplatået. 

Publisert 02.02.2021

Vi tar ikke klagen fra Scandic til følge.

Bakgrunn

Nordkapp kommunestyre vedtok 23. juni 2020 å avslå søknaden fra Scandic Hotels AS om løyve for å kunne kreve adkomstavgift til Nordkapplatået (friluftslovens paragraf 14).

Begrunnelsen for avslaget var at Scandic ikke hadde søkt om løyve for å ta parkeringsavgift. Dette mente kommunen var nødvendig for å ha kontroll med den totale avgiften som ble krevd fra de besøkende. Scandic Hotels AS klaget på vedtaket.

Scandic begrunnet sin klage med at vedtaket fra kommunen inneholdt flere feil som gjorde det ugyldig. De mente blant annet at avslaget bygget på feil juss, feil faktum,  og utenforliggende- og usaklige hensyn.

Etter Scandics oppfatning hadde ikke kommunen adgang til å avslå en søknad som Scandic mener oppfyller vilkårene i friluftsloven § 14.

Kommunestyret tok ikke klagen fra Scandic til følge. Klagen ble derfor oversendt oss for en endelig avgjørelse.

Vårt vedtak

Statsforvalteren har som klageinstans vurdert saken grundig ut fra friluftsloven og forvaltningsloven. Vi har ikke funnet støtte for at Nordkapp kommunestyrets vedtak inneholder feil som gjør det ugyldig. 

Vi har i likhet med kommunen kommet til at det kreves løyve etter friluftsloven § 14 for å ta parkeringsavgift fra de som besøker Nordkapplatået for å bruke utendørsområdene. Det er opp til kommunens frie skjønn å vurdere om løyve skal gis eller ikke.

Kommunens beslutning om å avslå Scandics søknad bygger på både saklige og relevante hensyn. Nordkapp kommune har derfor ikke misbrukt sin myndighet da den avslo søknaden.

Når det gjelder andre punkter i klagen om feil og mangler knyttet til kommunestyrets behandlingsmåte mener vi de er rettet opp av kommunen. 

Vi stadfester Nordkapp kommunestyres vedtak. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

Utover dette viser vi til vårt vedtak av 1. februar 2021.

Kontaktperson: assisterende statsforvalter Stian Lindgård, tlf. 409 12 478.