Informerte nasjonale myndigheter

Både Fylkesmannen i Troms og Finnmark og politiet har registrert flere som er bekymret for utenlandske turister i Nord-Norge.  

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.07.2020

Politiet har fått en rekke mediehenvendelser med spørsmål om politiets arbeid på grensen i de to nordligste fylkene.

– Vi forstår at noen kan bli bekymret for gradvis åpning av grensen, sier assisterende fylkesmann, Bård M. Pedersen.

Han er derfor glad for at det nå lages og sendes ut avklarende informasjon fra myndighetene om gradvis åpning av grensene.

Beredskapsmøte

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har tatt opp med nasjonale myndigheter nettopp problemstillingen rundt utenlandske turister og fare for økt smittespredning. Det ble gjort rett etter at de fikk bekymringsmeldinger fra kommuner.

Saken er blant annet drøftet i et felles beredskapsmøte mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, Helsedirektoratet og Fylkesmennene.

– Våre avdelinger innen helse og beredskap følger situasjonen nøye. Fylkesmannens oppgave er å informere nasjonale myndigheter om utviklingen av pandemien i vårt område, sier Pedersen.

Regelverk og unntak

Hovedregelen er at utenlandske borgere ikke skal komme inn i Norge, men det er en rekke unntak fra denne hovedregelen. EØS-borgere som skal arbeide i Norge og svensker som har hytte i Norge er blant flere som har lov til å komme over grensen. Av de som kan komme inn i landet er det flere som har plikt til å holde seg i karantene.

– Vi har økt fokus på personkontroll innad i politidistriktet, som kommer i tillegg til punktvise kontroller ved grenseovergangene. De som ikke faller inn under unntaksbestemmelsene blir bedt om å forlate landet, sier Lise Flø leder for utlending, sivilrettspleie og forvaltning i Finnmark politidistrikt.

Leder for felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie i Troms politidistrikt, Per Øyvind Skogmo, forteller at ved grensen mot Kilipsjärvi er politiet fysisk til stede store deler av døgnet og driver grensekontroll.

– I tillegg har vi periodevise kontroller til ulike tider både på grensen og i grensenære områder. Vår erfaring med grensekontrollen er at det store flertallet av biler som kommer til grensen oppfyller vilkårene for å få kjøre inn i landet, sier Skogmo.

Nyttig å vite

 Politiet pålegger ingen karantene. Plikten til å oppholde seg i karantene følger av karanteneforskriften, og er således ikke noe som pålegges den enkelte, verken av politiet eller helsemyndighetene. 

 Slik situasjonen er i dag, vil utenlandske borgere som ikke treffes av noen av unntaksbestemmelsene i bortvisningsforskriften bli nektet innreise.

 Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtreder karantenereglene kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Den nærmere vurderingen av straffereaksjonen gjøres av påtalemyndigheten og domstolen.

 Det er mer enn 200 grensepasseringssteder i Norge. Noen har svært få mens andre har flere tusen passeringer i døgnet.

 Oppdatert informasjon om innreise og karanteneregler finnes på regjeringen.no og helsenorge.no. 

 

 


Publisert 13.08.2020

Kartlegger havner i fylket

Fylkesmannen i Troms og Finnmark kartlegger havner i fylket som kan ta imot skip hvor det er mistanke om korona-smitte.