Foreslår innskrenket ferdsel på Hornøya

Deler av Hornøya i Vardø foreslås omfattet av et ferdselsforbud. Blant annet gjelder dette stien på bildet.
Deler av Hornøya i Vardø foreslås omfattet av et ferdselsforbud. Blant annet gjelder dette stien på bildet.

Statsforvalteren forslår endringer i forskriften for Hornøya og Reinøya naturreservat, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Forslaget medfører at ferdsel på vestsiden av Hornøya innskrenkes, og at det ikke vil bli tillatt å ferdes på stien mellom vestsiden av Hornøya og Landingen. Det foreslås og ferdselsforbud på sjøen.

Publisert 12.05.2021

Dette er tiltak for å unngå at ferdsel forstyrrer fuglelivet i hekketiden. Det vil fortsatt være mulig å besøke Hornøya og ferdes på noen områder.

Hornøya og Reinøya naturreservat er opprettet for å bevare et viktig fuglefjell med tilhørende plantesamfunn, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området. Det hekker flere truete sjøfuglarter i reservatet. Sjøfuglbestandene er i tilbakegang.

Det kan være flere årsaker til denne nedgangen, for eksempel klimaendringer, endret næringstilgang og interaksjoner med andre arter.

 

Ferdsel er i utgangspunktet forbudt på land i hele naturreservatet mellom 1.mars og 15.august. Det har likevel vært tillatt å ferdes på vestsiden av Hornøya, og på sti fra vestsiden av Hornøya opp til Vardø fyr.

Ferdselen har økt veldig mye de siste årene. Statsforvalteren vurderer at ferdsel på stien mellom vestsiden av Hornøya og Landingen og aktiviteter på sjøen forstyrrer sjøfugl.  

Vi foreslår derfor tiltak for å begrense ferdselen i sjøen og at det ikke blir tillatt å ferdes på stien mellom vestsiden av Hornøya og Landingen.

Det vil imidlertid fortsatt kunne være mulig med nødvendig transport til og fra flytebrygga og Landingen innenfor avgrensete soner i sjøen.

 

- Vi mener menneskelig ferdsel forstyrrer fuglene i hekketiden, og at dette ikke kan tillates i et naturreservat som er opprettet for å ta vare på fuglene, sier miljødirektør Lisa Bjørnsdatter Helgason.

 

Sjøfuglene forstyrres også av fugler som holder til i naturreservatet, for eksempel havørn, svartbak og ravn.  Statsforvalteren er utfordret på å bruke  menneskelig ferdsel som tiltak for å redusere forstyrrelser og predasjon på sjøfuglene. Havørn, ravn og svartbak tilhører fuglelivet på Hornøya og utgjør dermed en del av økosystemet.

 

- Med noen få unntak har ikke Statsforvalteren praksis med å gripe inn med forvaltningstiltak for å endre naturlige interaksjoner mellom artene i et naturreservat sier Helgasson. Det vil også kunne være i strid med regelverket.

 

Statsforvalteren ønsker likevel å følge opp med revisjon av forvaltningsplan og besøkstrategi for Hornøya og Reinøya naturreservat. I dette arbeidet vil vi lage retningslinjer for forvaltning og besøk i verneområdet, og vurdere tiltak for å ivareta verneverdiene innenfor rammen av forskriften.   

 

Det vil fortsatt være mulig for turister å besøke Hornøya. Vi foreslår at det skal være tillatt å ferdes på strandområdet rundt flytebrygga på vestsiden av Hornøya og fra brygga (Landingen) på østsiden av øya og opp til Vardø fyr samt området rundt fyret.

 

Statsforvalteren sender nå tilrådning til Miljødirektoratet som vil avgjøre forskriftsendringen.