Får dumpe pukkellaks

Foto: Eirik Frøiland.

Finnmarkseiendommen får tillatelse til å dumpe pukkellaks i sjøen. De store mengdene som fiskes opp har skapt et akutt avfallsproblem. 

Publisert 09.07.2021

Dette til tross for at mye av laksen både selges og gis bort.

Statsforvalteren har denne uken fått meldinger om store mengder pukkellaks i uttaksfiske som nå foregår i mange elver i Troms og Finnmark. Til tross for at mye pukkellaks blir solgt og gitt bort er mengdene så store i noen områder at det er blitt et problem. Det må håndteres som avfall. Problemet gjelder hovedsakelig Øst – Finnmark, men vi må være forberedt på at det også kan oppstå lengre vest og i Troms.

For å avhjelpe det akutte avfallsproblemet som har oppstått har Finnmarkseiendommen søkt Statsforvalteren om tillatelse til å dumpe pukkellaks i sjøen. Søknaden gjelder utfisket pukkellaks i regi av FeFo og deres forpakterforeninger.

Fisk som ikke kan nyttiggjøres

Statsforvalteren har nå innvilget søknaden etter forurensningsforskriften. Tillatelsen gjelder utfisket pukkellaks som i praksis ikke kan nyttiggjøres som mat, dyrefôr eller som annen råvare. Tillatelsen gjelder fram til 1. oktober 2021 for 51 vassdrag i Finnmark som FeFo har forpaktet bort til lokale lag og foreninger.

Betingelser

Statsforvalteren har satt krav om at dumpestedene på forhånd skal avklares med den aktuelle kommunen og berørte lokale interesser. Det er også satt krav om at dumping skal skje minst 1 km fra land og på minst 20 m vanndyp, for å unngå mulig tilgrising/forurensning i strandsonen og i sjøen.

Mattilsynet enig

Mattilsynet ønsker også at mest mulig av fisken skal utnyttes til mat, og ikke kastes.  

– Regelverket åpner for at den som fisker pukkellaks kan selge dette så lenge de har registrert seg hos oss. Der er gratis å registrere seg, og når det er gjort kan man selge fisk til både virksomheter og privatpersoner, sier fungerende avdelingssjef May-Tove Iversen i avdeling Finnmark hos Mattilsynet.

Viktig informasjon til den som vil omsette innlandsfisk finnes på Mattilsynets nettsider: Fakta om lokalmat - innlandsfisk (mattilsynet.no)

Miljødirektoratet har gjort avtale med FeFo om å organisere gjennomføringen og videresende regninger på de faktiske kostnadene til direktoratet.

Statsforvalteren mottar fortsatt søknader om tillatelse til uttak av pukkellaks i vassdrag og behandler disse fortløpende. Når det gjelder uttak av pukkellaks i sjø skal søknader rettes til Miljødirektoratet.

Kontaktperson hos Statsforvalteren er fungerende miljødirektør Iris Hallen, tlf. 78950321. For spørsmål om dumpingen kontakt FeFo, 78 95 00 00/post@fefo.no.

Mattilsynet kan kontaktes på telefon 22 40 00 00.

Kontaktpersoner