77 skuterløyper holdes åpne

Kart over skuterløyper som holdes åpne også etter 4. mai (merket grønt). Løypene som er merka rødt stenges.
Kart over skuterløyper som holdes åpne også etter 4. mai (merket grønt). Løypene som er merka rødt stenges.

77 skuterløyper i Finnmark og Nord-Troms får forlenga åpningstid. Men dårlige snø og isforhold og hensynet til reindrifta fører til at 64 søknader om forlenget åpningstid er avslått eller trukket av kommunen. 

Publisert 30.04.2021

Totalt kom det inn 141 søknader om å få forlenga åpningstid etter 4. mai.

Alle snøskuterløyper i Norge skal være stengt den 5. mai. I Finnmark og Nord-Troms er det i tillegg generelt motorferdselforbud fra 5. mai til 30. juni. Statsforvalteren kan innvilge forlenget åpning av løypene etter 4. mai dersom det ikke er i konflikt med hensynene bak forbudet.

Dårlige snø- og isforhold

Statsforvalteren har gjort nøye vurderinger av snøforhold og sikkerhet i løypene, av hensynet til reindrifta og naturmangfoldet. I tillegg til kommunenes egne vurderinger har vi fått tilbakemeldinger og bilder fra Statens naturoppsyn og Fjelltjenesten, foretatt egne befaringer, vurdert værprognosene og modelleringer av forventet snøsmelting frem i tid.

Der vi har forlenget til 17. mai er dette gjort etter en nøye vurdering – der det er høytliggende løypestarter og vi per 30. april vet at det er gode snøforhold som erfaringsmessig og med stor sannsynlighet vil vedvare.

Det generelle bildet er at det i år er et tynt snødekke og usikre isforhold i de fleste områder, selv i høyfjellsområder hvor det normalt er stabil vinter. Ofte er det forholdende i lavereliggende løypestarter som er flaskehalsen, men i år erfarer vi at også løyper høyt til fjells har dårlige snø- og isforhold. Mange steder hvor det er søkt om forlenget åpning av løyper er det stedvis bart langs- og i løypene, usikker is eller åpne råk i vassdrag. Selv om det har vært stabilt kaldt den siste tiden vil selv få dager med mildvær medføre førefall og usikker is i mange løyper. Marginene er derfor små i år.

- Det skal være trygt å kjøre i løypene. Terrengskader skal ikke forekomme. For mange løyper har det derfor ikke vært forsvarlig å gi forlenget åpningstid i år, forteller miljødirektør Lisa Bjørnsdatter Helgason.

Til sammenlikning ble 115 løyper gitt forlenging i 2020, en del til 17. mai. Da var det lang vinter med mye snø.

I år ser det ganske annerledes ut – færre løyper kan forlenges og de fleste løyper kan kun forlenges til 10. mai.

Rein og vilt trenger ro

Bakgrunnen for at løypene skal være stengt er hensynet til kalvingstiden for rein, hekke- og yngletid for fugl og vilt og at terrengskader lett kan oppstå i vårløsninga.

- Senvinteren og våren er den mest sårbare tiden for reinen. Dyra har tæret på oppsparte fettreserver gjennom en lang vinter. Nå trenger de ro og å spare på energien. Dette gjelder spesielt simlene som snart skal kalve, sier reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha.

 

Miljødirektør Llisa Bjørnsdatter Helgason understreker at vilt og fugl også trenger ro om våren, i likhet med reinen.

- Forstyrrelser fra snøskutere og annen menneskelig aktivitet kan medføre stress, flukt og unnvikelse fra beiteområder og hekke- og yngleplasser. Dette krever energi som dyra trenger for å kunne få fram og ta seg av ungene sine. Rovfuglene er godt i gang med hekkingen allerede. Elgkuene går drektige. Når det blir barflekker og åpne råk samles svaner, gjess, ender og andre bakkehekkende fugl seg for å parre seg og legge egg, og rypa og brushanene spiller på sine faste plasser. Naturen har ingen egen stemme. Derfor er offentlige myndigheter forpliktet til å ta hensyn til naturen når vi fatter beslutninger som dette, forteller miljødirektør Lisa Bjørnsdatter Helgason.

Forholdene kan endre seg raskt

Selv om en del løyper har fått forlenget åpningstid kan situasjonen endre seg raskt på våren.

Det er derfor en grunnleggende forutsetning for vedtaket om forlenget åpningstid at kommunene stenger løyper hvis snøen smelter raskere enn forventet eller hvis usikker is og skredfare gjør det farlig å kjøre i løypene.

Kommunen skal også stenge løypene på kort varsel hvis reindriften ber om dette.

Alle som bruker løypene må derfor følge med på kommunens hjemmesider for oppdatert informasjon om hvilke løyper som er åpne og hvilke som er stengt. Dersom du erfarer at det er barmark eller usikker is i løypa, bør du gi beskjed til kommunen. Møter du rein i løypene bør du enten vente eller snu. Husk at det ikke er lov til å kjøre parallelt med løypestikkene mer enn 15m fra løypa. Må du lengre ut fra løypa enn dette for å finne bærende snølag, må løypa stenges.

 

Kontaktpersoner:
Miljødirektør Lisa Bjørnsdatter Helgason, telefon 41 60 87 72

Reindriftsdirektør Sunna Marie Penta, telefon 91 85 67 26

Assisterende statsforvalter, Stian Lindgård, tlf 40 91 24 78