Tjelden, rødsildra og villaksen på rødlista

Neslesommerfugl på rødsildre (NT), Takvatn. Foto: C. Amundsen

Nesten 500 arter i Troms og Finnmark står i fare for å dø ut. Det viser den nye norske rødlista over truede arter.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.01.2022

Nye på lista

På lista over truede arter står nå både vill-laksen og rødsildre, men også flere av våre kjente fuglearter har blitt sjeldnere. Tjelden, gråmåke, grønnfink og granmeis er blant fuglearter som står på rødlista. Totalt er det 333 arter inne på lista.

Det gledelige er at også mange arter har gått ut av lista etter felles innsats fra mange hold. Blant de 309 artene finner vi fjell- og lirypa, oter og bakkesøte. Lappugla har også blitt mindre truet, det samme med sanglerke og teist.  Den første rødlista kom i 2006, og det er gjennom dette arbeidet beskrevet ca. 3700 nye arter for Norge.

Truede måker

For Troms og Finnmark er det nå 496 arter som er truede. Av disse lever 376 i Finnmark og 341 i Troms. I tillegg til de truede artene kommer de andre rødlisteartene. Dette er arter som er nær truet, regionalt utdødd eller de er så sjeldne at en mangler datagrunnlag for kunne vurdere dem. Mange har kanskje fått med seg at noen måkearter også er truede, fiskemåken har fått statusen sårbar, det samme med gråmåken.

Arealendringer, forurensning, klimaendringer, høsting og fremmede arter representerer de fem store truslene mot biologisk mangfold, ifølge Artsdatabanken.

 

Fakta:

  • Norsk rødliste for arter 2021 erstatter den forrige fra 2015.
  • Lista er utarbeidet av Artsdatabanken, 95 eksperter og 27 vitenskapelige institusjoner og firma.
  • Av 23 406 vurderte arter, er nå 4957 arter på rødlista – det vil si 27 prosent.
  • Størst andel truede arter finnes i artsgruppene fugler, pattedyr, moser og karplanter.
  • Rødlistene benyttes iblant annet areal- og ressursforvaltning som plansaker, jordbruks- og skogbrukstiltak og andre saker som berører naturmangfoldet.
  • Rødlistene gir forvaltningen viktig kunnskap om arters bestandsutvikling og påvirkningsfaktorer slik at vi kan nå målet om å stoppe tap av natur i Norge.

 

 

 

Tabell 1: Eksempler fra vårt fylke fra rødlista for arter 2021, sammenlignet med rødlista i 2015.

Artsgrupper

 

Ute av lista

Inn på lista

Lavere kategori

Høyere kategori

Prioriterte arter

Fugler

Fjellrype (LC)

Lirype (LC)

Tjeld (NT)

Gråmåke (VU)

Småspove (NT)

Granmeis (NT)

Grønnfink (NT)

Storskarv (NT)

Båndkorsnebb (VU)

Lappugle (VU)

Sanglerke (NT)

Teist (NT)

Alke (VU)

Hønsehauk (VU)

Jaktfalk (VU)

Vipe (EN)

Fiskemåke (VU)

Sandsvale (VU)

Lunde (EN)

 

Svarthalespove (CR)

Dverggås (CR)

Pattedyr

Oter (LC)

Storkobbe (NT)

Havert (VU)

Nordflaggermus (VU)

Fjellrev (EN)

 

 

Fjellrev (EN)

Moser

 

Labbmose (NT)

Gull-lemenmose (NT)

 

Blodvrangmose (VU)

 

Karplanter

Bakkesøte (LC)

Østersurt (NT)

Rødsildre (NT)

Reinrose (NT)

Kantlyng (VU)

Moselyng (NT)

Knerot (NT)

Silkenellik (NT)

Fjellpryd (NT)

Fjellnøkleblom (NT)

Hengegras (EN)

Marisko (VU)

Pomorstjerneblom (CR)

Hengepiggfrø (VU)

Dvergsyre (VU)

Hvitkurle (VU)

Svartkurle (EN)

 

Fisk

 

Laks (NT)

 

Pigghå (VU)

Ål (EN)

Polartorsk (EN)

Stillehavssild (EN)

 

Insekter

 

Polarhumle (NT)

Bjørkespinner (NT)

Polarsmalmott (VU)

Polarprydvikler (VU)

Elvesandjeger (EN)

Lav

 

 

 

Fingerlav (EN)

Finnmarkslav (EN)

Elfenbenslav (EN)

 

Rødlista er delt inn i kategorier. Nær truet (NT) betyr at bestanden i Norge har nedgang på minst 15 prosent de siste tre generasjonene. Sårbar (VU) betyr nedgang på minst 30 prosent, sterkt truet (EN) vil si minst 50 prosent nedgang, og til slutt kritisk truet (CR) har minst 80 prosent nedgang i bestanden.