Ta vare på naturen - søk tilskudd

Slåttemark med blomster med sjø i bakgrunnen
Slåttemark i Skallan-Rå utvalgte kulturlandskap i Kvæfjord. Slåttemark har status som kritisk truet og utvalgt naturtype som må tas hensyn til i arealplanleggingen. Foto: Gyrd Harstad, Kvæfjord kommune.

Nå kan kommunene søke tilskudd fra Miljødirektoratet til å lage kommunedelplan for naturmangfold, eller oppdatere kunnskapsgrunnlaget i eldre arealplaner.

Publisert 05.01.2024

Statsforvalteren oppfordrer kommunene i Troms og Finnmark til å søke tilskudd til å lage en kommunedelplan for naturmangfoldet i sin kommune. En slik plan er viktig for å synliggjøre naturverdiene i kommunens planarbeid og som styringsverktøy for politiske og administrative beslutninger. Vi oppfordrer særlig kommuner som planlegger revisjon av kommuneplanens arealdel om å søke.

Det er Miljødirektoratet som behandler søknader om tilskudd, og i behandlingen av statsbudsjett for 2024 ble tilskuddsordningen utvidet. Dette gjelder både den økonomiske rammen og hva kommunene kan søke tilskudd til.

Skal styrke naturforvaltningen

Målet med ordningen er å styrke naturforvaltningen i kommunene og bidra til en større bevissthet rundt egne naturverdier, både av internasjonal, nasjonal og lokal verdi.

I tillegg til tilskudd til å utarbeide en egen tematisk kommunedelplan for naturmangfold, vil det fra 2024 også være anledning til å søke om midler til revisjon av eldre arealplaner slik som kommuneplanens arealdel (KPA). Dette for at kommunene skal få et oppdatert kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet i sin kommune.

Frist for å sende søknad er 11. februar 2024

Spørsmål om søknadssenteret kan rettes til Miljødirektoratet på e-post esshjelp@miljodir.no eller telefon 951 23 500 (man - fre kl. 10.00 - 14.00).