Kartlegging av naturtyper 2023

Viktige og trua naturtyper skal kartlegges også denne sesongen. Miljødirektoratet har regi og foreslår noen ganger områder, mens andre ganger er områdene foreslått av Statsforvalteren.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 05.07.2023

Kartlegginga skjer både i verneområdene og utenfor.

Områder som kartlegges utenfor verneområdene ligger i Bardu, Målselv, Harstad, Kvæfjord, Storfjord og Nordreisa kommuner, og områdene er nærmere spesifisert her: 

Naturtypekartlegging ved Miljødirektoratets instruks:

 • Harstad kommune: Grytøya, Sandsøya og Breivika - Nordvika
 • Kvæfjord kommune: Straumsbotn

Skogkartlegging: 

 • Bardu kommune: Fuktskog ved Nybugrena, Nybugrena del 2, Øylundøya, Undlendet, Motverrelva, 
 • Målselv kommune: Fuktskog ved Krokodden og Lysgård.
 • Nordreisa kommune: Fuktskog ved Loknes og Kildalselva.
 • Storfjord kommune: Skibotndalen 1/2: Skogkartlegging - områder tilbudt til frivillig skogvern
 • Harstad kommune: Hovmannstien: Skogkartlegging - områder tilbudt som frivillig skogvern

Ansvarlige kartleggingsfirmaer for naturtypekartleggingen er Sállir naturrådgivning ved Elin Plathe, mens fuktskogområdene kartlegges av Natur og samfunn ved Gunnar Kristiansen.

Det kartlegges utover dette i 12 verneområder i 6 kommuner: Balsfjord, Senja, Målselv, Storfjord, Karlsøy og Porsanger kommuner

 • Balsfjord kommune: Sagelvvatnet og Skardet naturreservat.
 • Senja kommune: Skatvikvatnet, Forrøya og Grunnvågvatnet naturreservat.
 • Målselv kommune: Skjellbekken, Tverrelvdalen og Brennskoglia naturreservat. 
 • Storfjord kommune: Røykeneselva naturreservat
 • Karlsøy kommune: Skipsfjorden og Breivika naturreservat.
 • Porsanger kommune: Reinøya naturreservat.

Ansvarlige kartleggingsfirma i verneområdene er Miljøfaglig utredning v/Pål Alvereng og Kirstin Flynn Steinsvåg og Natur og Samfunn ved Gunnar Kristiansen. 

Se områder med naturtype- og verneområdekartlegging i dette kartet: Områder som skal kartlegges i 2023 

Kontaktpersoner hos oss finner du i margen til høyre. Miljødirektoratet kan også svare på spørsmål, send ditt spørsmål til epost: ninkartlegging@miljodir.no eller ring 73 58 05 00.

 

Hvorfor kartlegger vi naturtyper?
Kartleggingen er en langsiktig, nasjonal satsning for å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur. Målet med kartleggingen er å få på plass god informasjon om naturen som kan brukes i blant annet arealplanprosesser. Vi trenger denne informasjonen for å vite hva som skal tas hensyn til og for å sikre en effektiv og forutsigbar arealplanprosess. Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere som ønsker å søke tilskudd til tiltak for truet natur og kulturlandskapet.

 

Hva skal kartlegges?

Ikke all natur kartlegges. Hvilke naturtyper som skal kartlegges er fastsatt i kartleggingsinstruksen for 2023 som er utgitt av Miljødirektoratet, og denne inkluderer 111 ulike naturtyper. De fleste av disse naturtypene er rødlistet i Norge, mens resten er viktige leveområde for trua og nær trua arter.

Du kan lese mer om de ulike naturtypene på denne nettsiden: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/overvaking-arealplanlegging/naturkartlegging/naturtyper/.

I år kartlegges det i alle landets fylker og arealet som skal bli undersøkt utgjør hele 1814 km2. Områdene som skal kartlegges kan inneholde både innmark og utmark. Resultatene fra kartleggingen vil bli tilgjengelig for alle via Naturbase våren 2024: https://kart.naturbase.no/

 

Hvordan skal områdene kartlegges?

Kartleggingen vil foregå på land etter et standardisert system som heter Natur i Norge (NiN). At et område vil bli kartlagt innebærer i praksis at konsulenter på oppdrag for Miljødirektoratet undersøker områdene som skal kartlegges til fots og leter etter de 111 naturtypene fastsatt i instruksen. Dersom kartleggerne finner en naturtype vil de registrere omfanget av naturtypen og ta bilder av naturtypen. All registrering skjer via ipad i Miljødirektoratet sin egen app "NiNapp". I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt å ta med små mengder plantemateriale for nærmere undersøkelser og identifisering av artene.

 

Hvem kan jeg kontakte?

All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i samsvar med friluftslovens regler om ferdsel og god ferdselskultur. Ved kartlegging på innmark kan det være behov for kartleggeren å gå på innmarksarealer. Dersom det er spesielle hensyn som må tas i forbindelse med slik ferdsel, eller du ikke gir samtykke til ferdsel på innmark eller uttak av små mengder plantemateriale, kan du ta kontakt med Cathrine Amundsen hos Statsforvalteren i  Troms og Finnmark på e-postadressen cathrine.amundsen@statsforvalteren.no eller på telefonnummer 77642031 i forkant av kartleggingen.

imagewzyyo.png

Figur 1: Kart over Hovmannstien, Harstad.

 

image2chfr.png

Figur 2: Kart over Skibotndalen 1 og 2. 

 

imagejs28.png

Figur 3: Kart over fuktskogkartlegging i Målselv og Bardu. 

 

imagewr9rj.png

Figur 4: Kart over fuktskogkartlegging i Nordreisa. 

Kartlegging av natur

 • Kartleggingen er en del av kunnskapsløftet for natur som ble vedtatt av Stortinget i 2015.
 • Kartleggingen er en langsiktig, nasjonal satsning om å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.
 • Kartleggingen vil bli utført på oppdrag fra Miljødirektoratet.
 • Målet med kartleggingen er å få på plass god stedfestet informasjon om naturen til bruk i blant annet arealforvaltning.
 • Kartleggingen vil foregå på land etter et standardisert system som heter Natur i Norge (NiN).

Sallir naturrådgivning

Natur og Samfunn

Miljøfaglig utredning AS