Flerbruksplanen for Pasvikvassdraget og Grense Jakobselv for planperioden 2021 - 2030

Høringsfrist:
11. juni 2021 23.59

Planutkastet til ny flerbruksplan for Pasvikvassdraget og Grense Jakobselv er nå på høring. Det er åpent for alle å gi innspill. Fristen er 11. juni 2021. 

Publisert 25.05.2021

Planutkastet (13 MB) er utarbeidet av miljømyndighetene i Norge, Russland og Finland. Planarbeidet er forankret i handlingsprogrammet til den norsk-russiske miljøvernkommisjonen (2019 - 2021) og har vært gjennomført som et eget prosjekt med finansiering fra blant annet EUs Kolarctic program. Planarbeidet har vært koordinert på norsk side av Statsforvalteren i Troms og Finnmark. 

En felles flerbruksplan for Pasvikelva ble utarbeidet i 1996, som et trilateralt samarbeid mellom Russland, Norge og Finland. Gjeldende plan er per i dag utdatert og må fornyes og oppdateres i henhold til ny kunnskap. 

For Grense Jakobselv er det ikke tidligere utarbeidet en tilsvarende plan, men det er behov for tett koordinering av forvaltning og tiltak i og langs også denne grenseelva. 

Hovedformålet for flerbruksplanen er å opprettholde og forbedre miljøtilstanden i nedbørsfeltene til Pasvikelva og Grense Jakobselv, for lokalbefolkningen og som grunnlag for den lokale økonomien. 

Det ble avholdt et folkemøte den 9. mai 2019 og innspillene der har blitt jobbet videre med i planarbeidet, en oppsummering av innspillene og hvordan de er jobbet videre med finner du her

Det er åpent for alle å gi innspill til flerbruksplanen. Innspillene må sendes innen 11. juni 2021. 
Eventuelle innspill sendes skriftlig per e-post til sftfpost@statsforvalteren.no eller per brev til: 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
postboks 700
9815 Vadsø  

Høringsbrevet kan du lese her.

Høringsfrist:
11. juni 2021 23.59