Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om utfylling i sjø i Harstadhamna, Harstad

Høringsfrist:
10. februar 2021

Søker er Harstad kommune. Tiltakene planlegges i forbindelse med utbygging av rekreasjonsområdet «Stien langs sjøen»

Publisert 08.01.2021

Utfyllinga det søkes om omfatter et 1 500 m2 stort sjøområde, der det skal fylles ut med ca. 4 200 m3 sprengstein.

Miljøtilstand og mulige miljøkonsekvenser av anleggsarbeidet
Miljøundersøkelser av sjøbunnen i områdene for planlagt utfylling har påvist miljøgiften tributyltinn (TBT) og kobber opp til tilstandsklasse IV (dårlig miljøtilstand), samt PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) i tilstandsklasse III (moderat miljøtilstand).

Ved utfylling i sjø vil det være en generell fare for nedslamming av nærliggende områder. Forurensning på sjøbunnen vil kunne virvles opp, og medføre spredning av miljøgifter. Utfylling med sprengsteinmasser kan også medføre fare for spredning av plast fra sprengledninger etc. i sjøen.

Søknaden
Her finner du søknaden med vedlegg.

Send inn dine innspill
Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensningsloven. Alle som ønsker kan komme med uttalelse til søknaden, innen 10. februar 2021.

Uttalelse sendes til sftfpost@statsforvalteren.no

eller i brev til:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

Vi ber om at vår referanse 2020/3772 oppgis.

Høringsfrist:
10. februar 2021

Kontaktpersoner