Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om utfylling i sjø ved Bukta, Alta havn

Høringsfrist:
15. februar 2021

Søker er Alta havn KF. Hensikten med tiltaket er å utvide eksisterende kai i Bukta for å tilrettelegge for anløp av cruiseskip

Publisert 08.01.2021

Utfyllinga det søkes om omfatter et 17 000 m2 stort sjøområde, der det skal fylles ut med 44 000 m3 sprengstein.

Miljøtilstand og mulige miljøkonsekvenser av anleggsarbeidet
Miljøundersøkelser av sjøbunnen i områdene for planlagt utfylling har påvist miljøgiften tributyltinn (TBT) opp til tilstandsklasse V (svært dårlig miljøtilstand), samt PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) i tilstandsklasse IV (dårlig miljøtilstand).

Ved utfylling i sjø vil det være en generell fare for nedslamming av nærliggende områder. Forurensning på sjøbunnen vil kunne virvles opp, og medføre spredning av miljøgifter. Utfylling med sprengsteinmasser kan også medføre fare for spredning av plast fra sprengledninger etc. i sjøen. Det planlagte tiltaket vil i anleggsfasen medføre noe støy, særlig fra arbeidene med spunting og pæling.

Søknaden
Her finner du søknaden med vedlegg.

Send inn dine innspill
Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensningsloven. Alle som ønsker kan komme med uttalelse til søknaden, innen 15. februar 2021.

Uttalelse sendes til sftfpost@statsforvalteren.no

eller i brev til:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

Vi ber om at vår referanse 2020/5970 oppgis.

Høringsfrist:
15. februar 2021

Kontaktpersoner