Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om mudring og dumping i sjø ved Storstein fergeleie, Skjervøy

Høringsfrist:
10. februar 2021

Søker er Troms og Finnmark fylkeskommune. Tiltakene planlegges i forbindelse med etablering av ny fergekai.

Publisert 08.01.2021

Mudringa det søkes om omfatter et ca. 2 200 m2 stort sjøområde, der det skal mudres ca. 6 500 m3 sediment. Mudringsmassene planlegges dumpet i sjøen nær fergeleiet.

Miljøtilstand og mulige miljøkonsekvenser av anleggsarbeidet
Miljøundersøkelser av sjøbunnen i mudrings- og utfyllingsområdet viser at miljøtilstanden er god (tilstandsklasse II). Det antas derfor at tiltaket ikke vil medføre spredning av miljøgifter. Ved mudring og dumping i sjø vil det være en generell fare for nedslamming av nærliggende områder. Arbeidene kan også medføre noe støy, særlig i forbindelse med pæling av fundament for den nye kaia.

Søknaden
Her finner du søknaden med vedlegg.

Send inn dine innspill
Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensningsloven. Alle som ønsker kan komme med uttalelse til søknaden, innen 10. februar 2021.

Uttalelse sendes til sftfpost@statsforvalteren.no

eller i brev til:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

Vi ber om at vår referanse 2020/11512 oppgis.

Høringsfrist:
10. februar 2021

Kontaktpersoner