Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Søknad om mudring i Vardø havn

Høringsfrist:
6. februar 2021 23.59

Vardø kommune vil grave og sprenge i sjø for å etablere småbåthavn i indre del av Vestervågen. Høringsuttalelse kan gis innen 6. februar.

Publisert 05.01.2021

Vardø kommune vil ta opp 43 000 m3 løsmasser og 10 000 m3 sprengstein fra sjøbunnen, totalt tilsvarende cirka 5300 lastebillass. Det skal utdypes ned til -5,3 LAT. Muddermassene søkes deponert ved Svartnes.

Kommunen søker om tillatelse etter forurensningsloven til mudring og sprenging i sjø. Sjøbunnen er forurenset og avbøtende tiltak er foreslått, som for eksempel:

- benytte gravemaskin med lukket grabb

- overvåke spredning av sedimenter i anleggsperioden

- skremme vekk fugler og dyr før sprenging

Statsforvalteren behandler saken etter forurensningsloven og forurensningsforskriften kapittel 22 om mudring og dumping. Spørsmål kan rettes til saksbehandler Vigdis Johnsen eller seksjonsleder.

Alle som ønsker bes om å gi høringsuttalelse innen 6. februar 2021 i brev til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Postboks 700, 9815 VADSØ. Eller e-post: sftfpost@statsforvalteren.no

Høringsfrist:
6. februar 2021 23.59