Søknad om utslippstillatelse for deponi i Kattfjord

Høringsfrist:
20. september 2019 23.00

ENAS AS søker om å etablere ordinært avfallsdeponi klasse II i grustaket i Kattfjord i Tromsø kommune. Alle kan sende inn innspill på søknaden innen 20. september.

Publisert 22.08.2019

ENAS AS ønsker å etablere deponiet for å ta imot bunnaske fra forbrenningsanlegget på Skattøra i Tromsø og for å motta forurensede masser fra grave- og utbyggingsprosjekter i regionen.

Et deponi for ordinært avfall kan motta avfall som oppfyller mottakskriteriene i avfallsforskriften kapittel 9.

Det er beregnet plass til 2 250 000 m3 avfall i deponiet. Søker legger til grunn et årlig mottak på inntil 50 000 m3 masser, som vil gi deponiet en levetid på ca. 50 år.

Deponiet skal bygges opp med dobbel bunn- og sidetetting. ENAS AS planlegger å samle opp sigevann og rense det før det blir ført via rør til Nordfjorden.

Nærmere beskrivelse kan du lese i søknaden.


Sakens dokumenter


Send inn dine innspill

Fylkesmannen skal behandle søknaden etter forurensingsregelverket og åpner for uttalelser til søknaden. 

Uttalelser kan sendes til

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til fmtfpost@fylkesmannen.no innen 20.september 2019.

Høringsfrist:
20. september 2019 23.00

Kontaktpersoner