Søknad om utslippstillatelse for Mauken/Blåtind SØF

Høringsfrist:
30. august 2019 23.00

Forsvarsbygg søker om utslippstillatelse etter forurensningsloven for Mauken/Blåtind skyte- og øvingsfelt i Målselv og Balsfjord kommuner.

Publisert 03.06.2019

Søknaden omfatter støy og forurensninger til vann og grunn fra Forsvarets aktiviteter.

Hovedkilder til støy er skyting med artilleri og forflytning av tunge kjøretøy. Utslipp til vann og grunn kan fo eksempel oppstå ved uhellstilfeller med kjøretøyer, diffus utlekking fra skytebaner og nedslagsfelt, samt spredning i forbindelse med graving i forurenset grunn.

Det søkes også om etablering av to mellomlagre for forurensede masser, der de oppbevares i påvente av gjenbruk, behandling eller levering til godkjent mottak.