Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Tros- og livssynssamfunn

Oppdatert 22.01.2021

Tros- og livssynssamfunn skal bruke en ny digital løsning til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskudd, årsrapporter, regnskap, søknader om godkjenning av vigsler m.m. 

Tros- og livssynssamfunn kan kreve tilskudd fra staten. Etter den nye trossamfunnsloven må samfunnet ha minst 50 tilskuddstellende medlemmer for å kunne motta tilskudd. Nye tros- og livssynssamfunn må dessuten være registrert etter den nye trossamfunnsloven paragraf 4 før de kan motta tilskudd. For samfunn som er registrert eller alt har mottatt tilskudd, gjelder overgangsreglene i den nye loven. Disse samfunnene anses registrert etter den nye loven i to år fra og med 1. januar 2021, og vil kunne få tilskudd i overgangsperioden hvis de har minst 50 tilskuddstellende medlemmer. 

9. april er endelig frist for å kreve tilskudd for inneværende år. 

Tros- og livssynssamfunnene skal bruke den nye digitale løsningen til å sende inn registreringssøknader, tilskuddskrav, årsrapporter, regnskap, søknader om godkjenning av vigsler m.m. 

Hva skal den digitale løsningen brukes til?

Tros- og livssynssamfunnene kan i hovedsak utføre disse handlingene i løsningen:

  • Søke om rolletilgang. Når Statsforvalteren har godkjent søknaden, kan den personen som har fått rolletilgangen, godkjenne andre i tros- eller livssynssamfunnet som også behøver tilgang. 
  • Søke om registrering som tros- eller livssynssamfunn. 
  • Kreve tilskudd og laste opp medlemsliste. Medlemslisten må være i XLSX-format (Excel) eller i CSV-format. 
  • Fylle ut årsrapporten på eget skjema. 
  • Laste opp regnskap som er undertegnet av styreleder eller annen person som representerer tros- eller livssynssamfunnet utad. Regnskapet skal inneholde en spesifisert oversikt over tros- eller livssynssamfunnets inntekter og utgifter, og vise hva samfunnet har brukt tilskudd til. Samfunn som mottok mer enn 300 000 kr i tilskudd i fjor, skal også laste opp en revisorberetning. Mottok samfunnet bidrag fra utlandet, kan det ha plikt til å opplyse om dette i note til regnskapet. Se mer informasjon om bidrag fra utlandet. 
  • Søke om godkjenning av nye vigslere. Vigsler må på forhånd ha fylt ut og undertegnet skjemaet Erklæring fra den som skal være vigsler i et tros- eller livssynssamfunn, som lastes opp som vedlegg til søknaden. 
  • Søke om dispensasjon fra alderskravet til vigsler (alderskravet er fra 23 år til 75 år). 
  • Melde om at vigsler ikke lenger skal ha vigselsrett. 
  • Melde om at en person ikke lenger skal ha rolletilgang til løsningen.

Hvordan søke om brukertilgang?

Alle tros- og livssynssamfunn må så raskt som mulig søke om rolletilgang i den digitale løsningen. Tros- eller livssynssamfunn må ha et organisasjonsnummer fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) før noen i samfunnet kan starte påloggingen og søke om brukertilgang i løsningen. 

For å få tilgang til selve løsningen er det nødvendig at en person som representerer tros- eller livssynssamfunnet, søker om å få godkjent en egen tilgang. Den enkleste måten er at den som søker, er registrert i Enhetsregisteret, for eksempel styrets leder, styremedlem, daglig leder e.l. Hvis et annet medlem skal søke tilgang, må vedkommende ha fullmakt. Det er lenke til fullmaktsskjemaet inne i den digitale løsningen. Fullmakten fylles ut og undertegnes av styreleder eller tilsvarende leder i tros- eller livssynssamfunnet. Se instruksjonsvideo.

Når én person har fått rolletilgang, kan den som har blitt godkjent, selv godkjenne andre i samfunnet som også trenger brukertilgang. Vi anbefaler at flere i samfunnet har brukertilgang, i tilfelle sykdom, fravær o.l.

Ny ordning hos statsforvalterne

Tidligere behandlet alle embetene saker om registrering og tilskudd til tros- og livssynssamfunn. Fra og med januar 2021 skal kun to instanser behandle sakene. Det er adressen som samfunnet står oppført med i Enhetsregisteret, som avgjør hvor saken skal behandles. Statsforvalteren i Oslo og Viken behandler alle saker som gjelder samfunn i Oslo og Viken. Samfunnene med adresse utenfor Oslo og Viken hører inn under Statsforvalteren i Agder.

 

Driftsmelding

Normal drift og kontaktinformasjon og krav om tilskudd kan sendes inn.

Saksbehandlingen utføres fortløpende. Stort antall saker gjør at noe saksbehandlingstid må påregnes.
Merk dette: Den som har søkt om rolletilgang, må selv logge inn i løsningen for å sjekke om søknaden er godkjent av Statsforvalteren.

Hjelp til innlogging

For å logge inn på den digitale løsningen trykker du på knappen «Digital løsning for tros- og livssynssamfunn».

Trykk deretter på knappen «Logg inn» øverst i høyre hjørne for å komme videre til ID-porten.

Trenger du ytterligere hjelp eller har en problemstilling du ønsker å melde fra om?