Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Regional ordning for barnehager

Oppdatert 05.01.2021

Regional ordning skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling i samarbeid med universitet og høgskole. Kompetansetiltakene skal bygge på analyse av virksomhetens kompetansebehov, og gjennomføres i samarbeid med universitet og høgskole. 

Ordningen skal bidra til å gjøre arbeid med kompetanseutvikling mer forutsigbart og langsiktig for både barnehageeiere, universitet og høyskoler.

Målgruppe for kompetansetiltakene

Målgruppe for tiltakene er alle ansatte i barnehager som deltar i regional ordning.

Melde kompetansebehov

Det er eiere av offentlige og private barnehager som analyserer kompetansebehovet og deretter melder behov for kompetanseutvikling til Statsforvalteren. Et nettverk av eiere kan velge å gå sammen om å melde behov for kompetanseutvikling. 

Tilskuddsordning

Statsforvalteren behandler behovsmeldingene, og vi kan gi økonomisk støtte til skoleeiere og universitet og høgskoler som deltar i arbeidet. 

Tildelte midler skal brukes til etterutdanning, kollektiv kompetanseutvikling for ansatte i barnehagen, og omfatte så mange medarbeidere som mulig i barnehagen. Midlene kan ikke brukes til individuelle videreutdanninger for ledere eller ansatte i barnehagen.