Regional ordning for barnehagar

Oppdatert 08.04.2024

Regional ordning skal bidra til at barnehagar utviklar den pedagogiske praksisen sin gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Kompetanseutviklinga skjer i samarbeid med universitet og høgskular. Tiltak skal byggje på analyse av kompetansebehovet, og tiltaka blir gjort i samarbeid med universitet og høgskular. 

Ordninga skal bidra til å gjere arbeidet med kompetanseutvikling meir føreseieleg og langsiktig for barnehageeigarar, universitet og høgskular.

Målgruppe for kompetansetiltaka

Målgruppe for tiltaka er alle tilsette i barnehagar som deltek i regional ordning.

Melde kompetansebehov

Det er eigarar av offentlege og private barnehagar som analyserer og deretter melder behov for kompetanseutvikling til Statsforvaltaren. Eit nettverk av eigarar kan velje å gå saman om å melde behov for kompetanseutvikling.

Tilskotsordning

Samarbeidsforum behandlar behovsmeldingane. Statsforvaltaren fattar vedtak på bakgrunn av innstillinga frå samarbeidsforum og gir økonomisk støtte til barnehageeigarar og universitet og høgskular som deltek i arbeidet.

Tildelte midlar skal brukast til etterutdanning, kollektiv kompetanseutvikling for tilsette i barnehagen, og omfatte så mange medarbeidarar som mogleg i barnehagen. Midlane kan ikkje brukast til individuelle vidareutdanningar for leiarar eller tilsette i barnehagen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.