Lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring

Fra 2021 innføres en ny tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring. Tilskuddsordningen gir barnehage- og skoleeiere mulighet til å vurdere og planlegge kompetanseutvikling ut fra egne behov.

Denne ordningen er en støtte til kollektiv kompetanseutvikling. Den gir barnehage- og skoleeiere, i samarbeid med universiteter og høyskoler, mulighet for utvikling av kompetanse i sine barnehager og skoler.

Det er samarbeidsforum i fylkene som prioriterer hvilke tiltak de vil satse på og fordeler midlene ut ifra de lokale behovene. Samarbeidsforum skal inkludere representanter for offentlige og private barnehage- og skoleeiere, kommuner som lokal barnehagemyndighet, universiteter og høyskoler med geografisk tilknytning til regionen, KS og lærerorganisasjonene. Andre aktører kan inviteres til å delta. Statsforvalteren har sekretariatsansvar for samarbeidsforum.

Målgruppe for kompetansetiltakene

Ansatte i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og laget rundt barnet, herunder blant annet PPT er målgrupper for tiltakene i lokal ordning for kompetanseutvikling.

Melde kompetansebehov

Det er barnehage- og skoleeiere som analyserer kompetansebehovet og deretter melder behov for kompetanseutvikling til Statsforvalteren. Et nettverk av eiere kan velge å gå sammen om å melde behov for kompetanseutvikling. 

Tilskuddsordning

Statsforvalteren behandler behovsmeldingene, og vi kan gi økonomisk støtte til skoleeiere og universitet og høgskoler som deltar i arbeidet. 

Tilskuddsordningen omfatter:

  • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage
  • Desentralisert ordning for grunnskoler og videregående skoler
  • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Den statlige tilskuddsordningen bidrar til å støtte opp om barnehage- og skoleeieres ansvar for arbeid med kompetanse- og kvalitetsutvikling i fellesskap og i egne virksomheter.