Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i 2019/2020

Lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen foregår fra 1. desember 2019 til 31. mai 2020 eller til kvoten er fylt. Her finner du informasjon om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i våre områder.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.11.2019

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i våre områder er delt mellom to rovviltregioner, region 2 (Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder) og region 4 (Oslo, Akershus og Østfold). Rovviltnemndene i hver region har fastsatt kvoter og vilkår for lisensfellingen. For region 4 gjøres vedtakene om felling av ulv i felleskap med rovviltnemnda i region 5. 

Kvote i region 2 (Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder)

Rovviltnemnda i region 2 har vedtatt at inntil 3 ulver kan felles. Kvoten er felles for hele regionen. Vedtaket er ikke påklaget. Vedtaket kan lastes ned fra Miljøvedtaksregisteret. For å høre tilgjengelig kvote ring 32 26 67 00.

Kvote i region 4 og 5 (tidligere Akershus og Hedmark fylker utenfor ulvesonen) 

Rovviltnemndene i region 4 og region 5 har vedtatt at inntil 12 ulver kan felles utenfor ulvesonen i de tidligere fylkene Akershus og Hedmark. Kvoten er felles for begge regionene. Vedtaket var påklaget, men kvoten er opprettholdt av Klima- og miljødepartementet. Vedtakene kan lastes ned fra Miljøvedtaksregisteret. For å høre tilgjengelig kvote ring 954 52 101.

All irregulær avgang fra og med vedtaksdato (20.8.19) trekkes av lisensfellingskvoten i gjeldende rovviltregion. Pr. 1. januar 2020 er gjenstående kvote 8 dyr. 

Avgrensning av lisensfellingsområder

I region 2 (tidligere Buskerud fylke, Vestfold og Telemark og tidligere Aust-Agder fylke) er det lisensfelling i hele regionen. 

I region 4 er det lisensfelling utenfor ulvesonen som er følgende områder: 

 • Følgende kommuner inngår i sin helhet: Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum.
 • Nes kommune nord for Glomma.
 • Lillestrøm kommune (tidligere Fet, Skedsmo og Sørum kommuner) nord for Glomma.
 • Nittedal kommune nord for Nitelva.

Området som er unntatt fra lisensfelling kan bli justert ved behov. Fylkesmannen vil oppdatere denne nyhetssaken og informere på kvoteetelefonen for ulv 954 52 101 dersom det blir endringer i lisensfellingsområdet. For oppdatert informasjon om fellingsområder i Innlandet viser vi til Fylkesmannen i Innlandet sine nettsider. 

Øvrige krav til lisensjegere

 • Lisensen skal medbringes under fellingsforsøket. 
 • Jeger må ha bestått skyteprøve for gjeldende jaktår. Dersom det er avlagt skyteprøve for jaktåret 2019/2020 gjelder denne ut fellingsperioden. 
 • Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote og skal minimum sjekke dette to ganger daglig, hvorav en gang på morgenen før jaktstart. Se telefonnummer til kvotetelefonsvarer over. 
 • Lisensjegere plikter å registrere seg på Fylkesmannens SMS-varsling for lisensjegere. På grunn av at denne tjenesten nylig er tatt i bruk igjen, vil kravet først gjelde fra og med 3. januar.
 • De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon). 
 • Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse. 
 • Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. 
 • Lisensfellingen kan bli stanset, eller fastsatt kvote endres, dersom nye bestandsopplysninger, opplysninger om irregulær avgang eller dersom hensyn til genetisk viktig ulv tilsier det.  
 • Den som påskyter ulv uten at denne felles (også antatt bomskudd) plikter uten opphold å melde fra til Statens naturoppsyn (SNO), aktuell Fylkesmann og nærmeste politimyndighet. Fylkesmannen avgjør hvordan eventuelt videre ettersøk skal ledes.
 • Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Fylkesmannen. 
 • Jeger skal framvise felt dyr til SNO for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale. 
 • Jeger beholder skinnet av felt ulv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av dyret (herunder kraniet). 
 • Felt ulv skal uten opphold meldes til Fylkesmannen i fylket der dyret er felt:

 

Fylke: Telefonnummer:
Akershus og Buskerud 971 35 265
Vestfold og Telemark  900 43 915 / 950 77 102
Aust-Agder 409 16 574
Hedmark 970 29 840

 

Beredskap for rovvilthendelser

Beredskapstelefonnummer for rovvilthendelser i Oslo og Viken (Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud): 

 • 971 35 265

Beredskapstelefonen er operative under kvotejakt/lisensfelling og i beitesesongen, også utenom ordinær arbeidstid. Er kontaktpunkt ved skadesituasjoner på husdyr, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.

Henvendelser som krever saksbehandling, som søknader om skadefelling, sendes også til oss på e-post til følgende to adresser: 

sfovrovviltberedskap@statsforvalteren.no og sfovpost@statsforvalteren.no  

Telefonsvarer for kvoter under lisensfelling/kvotejakt:

Rovviltregion 2

 • 32 26 67 00

Rovviltregion 4 og 5

 • 95 45 21 01