Anbefaler nasjonalpark i Østmarka

Tre barn står på  Tonekollen i Østmarka og ser utover skogen og Mosjøen.
Utsikt fra Tonekollen og sørover mot Mosjøen. Foto: Olav Thøger Haaverstad.

En nasjonalpark i Østmarka vil kunne bli den første i et lavereliggende skogområde på Østlandet. Vern av store sammenhengende skogområder er viktig for å kunne ta vare på arter og naturtyper i skog på lang sikt. Samtidig skal Østmarka fortsatt være et viktig område for idretts- og friluftsaktivitet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.03.2023

Mange benyttet seg av muligheten til å si sin mening i forbindelse med høringen av forslag til nasjonalpark i Østmarka, som hadde frist 15. januar i år. Nå har vi gått gjennom og vurdert de 110 uttalelsene og vi har sendt vår anbefaling for vern i Østmarka til Miljødirektoratet. Du finner vår anbefaling (tilrådning) til høyre på denne siden, inkludert vernekart og -forskrifter. 

Kartet under viser vår anbefaling for vern av nasjonalpark og friluftlivsområde. I tillegg fremgår et privat areal i nord, som ble tilbudt for frivillig vern høsten 2022. Øverst i høyre hjørne i kartbildet kan du velge de ulike alternativene for vern og andre kartlag, se tegnforklaring og endre bakgrunnskart. Du kan også åpne kartet på hele skjermen ved å trykke her

 

Noen tema har skapt et særlig høyt engasjement, og i det følgende oppsummeres våre anbefalinger for disse.

Hva regnes som større arrangement og organisert ferdsel?

Vi har i vår anbefaling klargjort at ordinære fellesturer, aktiviteter med familie og venner og organisert trening ikke vil regnes som organisert ferdsel eller større arrangement som er søknadspliktig i nasjonalparken. Det betyr at den ordinære daglige eller ukentlige bruken av området til organiserte og uorganiserte idretts- og friluftsaktiviteter ikke begrenses av vernet.

Når det gjelder arrangementer, skal det et relativt høyt deltagerantall til før noe regnes som større arrangement som krever søknad (utenfor eksisterende naturreservat, sone A).

El-sykkel og sykkel sidestilles

Vi foreslår ingen begrensninger i retten til å sykle, utover det som i dag gjelder etter friluftslovens bestemmelser. Vi har videre anbefalt å sidestille vanlig sykkel og el-sykkel både i friluftslivsområdet og nasjonalparken. Det betyr at det er tillatt å bruke både vanlig sykkel og el-sykkel på veier og stier.

I dagens naturreservat (sone A) er det eksisterende forbudet mot sykling videreført.

Enkelte grenseendringer etter høring

Vi har justert grensene for det foreslåtte friluftslivsområdet i vest, hvor vi anbefaler at grensene trekkes lenger fra byen og de mest brukte områdene. Samtidig som de mest brukte områdene i vest tas ut, støtter vi Oslo kommunes ønske om at det legges til områder til friluftslivsområdet som ligger i nordøst på kommunens eiendom.

Hytter

Vi har foreslått en endring av verneforskriften slik at den ikke hindrer fjerning av vegetasjon rundt hytter på private hytteeiendommer. Også hogst av ved til eget bruk på hytteeiendommer og felling av enkelttrær som kan medføre skade på bygninger er tillatt.

Hvordan lese vår anbefaling (tilrådningen)

Våre forslag til endringer sammenlignet med høringen er oppsummert i kapittel 5. Høringsuttalelsene og våre drøftinger og anbefalinger innen ulike tema kommer frem av kapittel 8.

Videre prosess

Miljødirektoratet skal nå gå gjennom vår anbefaling, og gjøre sine vurderinger av forslaget. De skal så sende sin anbefaling til Klima- og miljødepartementet innen 15. mai. En eventuell beslutning om vern i Østmarka tas av Kongen i statsråd.