Rapport om naturverdier i Østmarka er ferdig

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjennomført en kartlegging og vurdering av naturverdier i deler av Østmarka.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.02.2021

Oppdraget ble gitt til NINA i juni i fjor etter en anbudskonkurranse. NINA har jobbet med oppdraget i feltsesongen, og har nå levert sin endelige rapport som omfatter deler av eiendommene til Oslo og Nordre Follo kommuner i Østmarka. Fagrapporten gir blant annet en oversikt over naturverdiene i området i dag, skjøtsel og restaurering  som vil være positivt for naturkvalitetene og en vurdering av området i en nasjonal og landskapsøkologisk sammenheng». Rapporten vil utgjøre et viktig naturfaglig kunnskapsgrunnlag for den videre verneplanprosessen i Østmarka. Samtidig vil også annet kunnskapsgrunnlag, blant annet om tekniske inngrep, være viktig for hvilke arealer som kan inngå i en nasjonalpark i Østmarka. 

Nå foreligger rapporten fra dette arbeiedet og den kan lastes ned ved å trykke her (lenke). 

Under ser du ut et interaktivt kart over området som NINA har vurdert, samt eksisterende verneområder i skravur. Artikkelen fortsetter under kartet. 

Mener området tilfredsstiller kravene til nasjonalpark

NINAs samlede vurdering er at utredningsområdet oppfyller kriteriene for en nasjonalpark gitt i naturmangfoldloven, som et større naturområde med representative og til dels særegne økosystemer. De mener videre en nasjonalpark i Østmarka vil kunne ha en spesiell verdi for friluftsliv, undervisning og forskning, og at det er spesielt med forekomst av store rovdyr som ulv og gaupe så nær en storby. Videre vurdere de at dagens naturverdier vil øke på sikt, potensielt med bidrag fra det som kan utgjøre et unikt restaureringsprosjekt i FNs tiår for naturrestaurering.

NINA vil presentere rapporten i et åpent nett-møte i løpet av februar. Invitasjon til møtet kommer! 

Annet kunnskapsgrunnlag er også under arbeid

I tillegg til rapporten om naturverdier er det andre viktige temaer som også skal vurderes i arbeidet med en nasjonalpark i Østmarka. NINA er tildelt et annet oppdrag som går på bruk og inngrep på de samme arealene i Østmarka, samt konsekvenser av et vern for disse temaene. Dette arbeidet skal være ferdig i juni. Samtidig jobber vi med et oppdrag om næringsinteresser og betydningen av et eventuelt vern som nasjonalpark. Dette arbeidet vi legges ut på anbud snart. Kulturminner i Østmarka skal også vurderes i en egen rapport, og dette arbeidet er det byantikvaren i Oslo og Viken fylkeskommunen som gjør.