Høring av forslag om vern av ni skogområder

Fra Bonneholet i Frogn kommune. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Forslag om vern av ni nye skogområder sendes nå på høring. Du kan komme med merknader innen 15. januar 2024.

Publisert 10.11.2023

Verneforslaget omfatter fem nye naturreservater og utvidelse av fire eksisterende naturreservater i Viken. Områdene er tilbudt for vern av skogeierne selv gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

De nye områdene som foreslås vernet er:

  • Tresvika og Brattholmen, Hvaler kommune
  • Bonn, Frogn kommune
  • Bonneholet, Frogn kommune
  • Godfarfoss, Nore og Uvdal og Hol kommuner
  • Melåa, Modum kommune
Områdene som foreslås utvidet er:·        
  • Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Rollag kommune
  • Fjella og Burumtjern naturreservat, Marker og Rakkestad kommune
  • Smihagen naturreservat, Frogn kommune
  • Høgsmåsan og Geitåsen, Lillestrøm kommune

Formålet med vernet

Skogvernet skal bidra til at ingen arter og naturtyper utryddes og at et representativt utvalg av norsk natur bevares for kommende generasjoner. En rekke truede naturtyper og halvparten av alle truede arter i Norge finnes i skogen. De aller fleste av disse artene er knyttet til den eldste, urørte skogen. Veldig mange arter av insekter, sopp og flere fuglearter er avhengig av gammel skog og død ved. Ved vern får skogen utvikle seg fritt, og mange arters livsmiljø sikres. Skogvern er derfor et viktig og prioritert tiltak for å bevare norsk naturmangfold. Stortinget har satt et mål om vern av 10 % av skogarealet i Norge.

Områdene i høringen omfatter blant annet rik edelløvskog, kalkgranskog, bekkekløfter og gammel furuskog og granskog med mye død ved. Skogen er gjennomgående eldre, og verneforslagene rommer et rikt biologisk mangfold med mange sjeldne og sårbare arter.

Høringsdokumenter og nærmere informasjon om områdene

Alle dokumentene til områdene som nå er på høring finner du i høyre marg på denne siden. I høringsdokumentet finner du utfyllende informasjon om områdene, blant annet hvilke verneverdier som finnes, og en gjennomgang av de innspillene vi mottok da vi meldte oppstart.

Videre finner du kart med foreslåtte grenser og forslag til verneforskrifter som viser hvilke regler som foreslås i de enkelte områdene. Rapporter fra naturfaglige registreringer kan nedlastes fra margen til høyre/nederst på siden. Skogvernrapportene er en ny type rapport som utarbeides når områder skal vurderes for vern. I denne storyen kan du lese om hva som inngår i rapportene og hvordan vi vurderer om skog er verneverdig. For Smihagen har vi vurdert at det er tilstrekkelig med allerede kjent kunnskap om naturverdiene, informasjon om naturverdiene kan du finne i www.naturbase.no eller økologisk grunnkart.

Høringsbrevet er et oversendelsesbrev med nyttig informasjon, og adresselisten viser hvem som skal ha fått høringen tilsendt direkte. Du kan gi innspill selv om du ikke står på adresselisten.

Slik gir du innspill

Merknader til verneforslagene kan sendes skriftlig innen 15. januar 2024 på e-post til

sfovpost@statsforvalteren.no

eller i brev til

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325 
1502 Moss

 

Husk å merke innspillet med saksnummer 2023/42380 og navn på området innspillet gjelder.