Tillatelse til mudring i Bergerbukta i Drammen kommune

Berger Båtforening har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Bergerbukta i Drammen kommune. Klagefrist er satt til 12.04.2021. 

Publisert 15.03.2021

Berger båtforening driver en båthavn i Bergerbukta i Drammen kommune mot grensen til Vestfold og Telemark. For å kunne drive denne båthavna i tiden fremover er Berger båtforening avhengig av å mudre masser fra sjøbunnen for å vedlikeholde seilingsdybde i bukta.

I den forbindelse gis det tillatelse til mudring av inntil 450 m3 masser årlig i løpet av en periode på 3 år. Dette medfører at det tillates et totalt mudrevolum på 1350 m3. Statsforvalteren har stilt vilkår til gjennomføring av arbeidene for å begrense negative påvirkninger som følge av tiltaket. 

For detaljerte rammer og vilkår viser vi til tillatelsen i menyen til høyre. 

Klage
Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefrist er satt til 12.04.2021. 

En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. 

Klagen skal gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eventuelt post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. 

Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse 2020/12199.