Midlertidig tillatelse til snødeponi i Frogn kommune

Frogn kommune har fått midlertidig tillatelse til snødeponi. Klagefrist er 23.02.2021.

Publisert 29.01.2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken har gitt Frogn kommune midlertidig tillatelse til å deponere snø ved Horgen i Frogn kommune. Tillatelsen gis for å dokumentere mengde forurensning i snøen. Det skal gjennomføres prøvetaking av snø og smeltevann for å vurdere behov for ytterligere rensetiltak. For detaljerte rammer og krav vises det til vedtak og tillatelse som er lagt til gjennomsyn under «Dokumenter» til høyre.

Rett til å klage

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er 23.02.2021

En eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes.

Klagen skal gis skriftlig og sendes per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no , eventuelt per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss.

Vi ber om at klagen merkes med referanse 2020/29646.