Skjøtsel av kantsoner mot vann og vassdrag

Regelverket for skjøtsel av kantsoner mot vann og vassdrag er nå presisert med mål om at hogsten skal gjennomføres likt. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken
Regelverket for skjøtsel av kantsoner mot vann og vassdrag er nå presisert med mål om at hogsten skal gjennomføres likt. Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken

En presisering av regelverket for skjøtsel av kantsoner langs vann og vassdrag skal bidra til at hogsten vil gjennomføres etter de samme prinsippene og ikke så ulikt som tidligere. 

Publisert 12.05.2021

Regelverket for skjøtsel av kantsoner mot vann og vassdrag i skog er regulert i lov, forskrift og skogstandard. De er ikke helt likelydende i skjøtselkravene, og hogstutførelsen gjennomføres ulikt.  Nå har Statsforvalteren i Oslo og Viken gjennomgått regelverket i samråd med Landbruksdirektoratet og Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og utarbeidet retningslinjer for hogst i kantsoner langs vassdrag. Hvordan dette skal praktiseres i forhold til vannressursloven blir oppsummert slik:

«Kantsoner langs vassdrag er viktige og trenger beskyttelse. Ved hogst må det settes igjen nok trær til at kantsonens økologiske funksjon ivaretas. Hvis grunneier av ulike grunner ser behov for å fjerne kantsonen, må det i medhold av vannressursloven innhentes dispensasjon fra Statsforvalteren før hogsten kan gjennomføres. Ved reetablering må det legges til rette for en naturlig kantvegetasjon.»

Les retningslinjene her

Søknad om dispensasjon

Det er utarbeidet er eget søknadsskjema til søknad om dispensasjon. Søknadsskjemaet ligger til høyre, i Word- og pdf-format. Søknaden skal sendes elektronisk til Statsforvalteren i Oslo og Viken, sfovpost@statsforvalteren.no

 

Befaringer

Vi håper å få til markbefaringer med kommunene, andelslagene, entreprenører med flere så snart dette er tilrådelig igjen.