Barkbilleangrep i verneområder, MiS-figurer og nøkkelbiotoper

Generelt er det ikke ønskelig med hogst av barkbilleangrepet skog i vernede områder. Her følger presiseringer fra Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet.

Publisert 18.08.2021

Problemstillingen har bakgrunn i at et eventuelt angrep i et verneområde kan føre til angrep på skog utenfor verneområdet i neste omgang, enten ved en 2. generasjon av biller samme sesong, eller sverming med angrep av barkbiller påfølgende år. Innenfor verneområdet er det ikke fokus på å berge økonomiske verdier.  

Ikke ønskelig med hogst i vernede områder - heller fokus på omkringliggende områder

  • Generelt er det ikke ønskelig med hogst av barkbilleangrepet skog i vernede områder. Døde trær etter angrep kan huse predatorer på granbarkbillen. Det er også per i dag ikke mulig å vite sikkert effekten av forebyggende tiltak.
  • Det beste vil være å ha fokus på skogen rundt verneområdet enten ved forebyggende tiltak eller skadebegrensende tiltak.
  • Hvis det skulle oppstå en situasjon hvor hogst i vernede områder eller lignende vurderes, skal det sendes inn søknad til klima- og miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren, som er verneområdeforvalter

Miljødirektoratet presiserer at hogst i vernede områder bør unngås. En eventuell søknad om hogst for å forebygge videre angrep vil kreve en god begrunnelse.  

Barkbilleangrep i MiS-områder og nøkkelbiotoper

Vi minner om at livsløpstrær og nøkkelbiotoper må tas hensyn til som normalt. Dette gjelder også om det skulle komme angrep av barkbiller i disse.