Produksjonstilskudd – endelige satser ved utbetaling etter søknadsomgangene i 2021

Bilde av sparegris bak tre tårn av pengemynter
Produksjons- og avløsertilskuddet ble utbetalt 16. februar 2021. Foto: Pixabay

Kompensasjonen for ekstraordinær kostnadsøkning i jordbruket er lagt inn i satsene for produksjonstilskuddet som gikk til utbetaling 16. februar 2022.

Publisert 23.02.2022

Våren 2021 brøt jordbrukets organisasjoner forhandlingene med Staten. Dermed ble Statens tilbud, med ramme på 962 mill. kr, sendt til Stortinget for behandling, jf Prop. 200 S (2020-2021). Av ramma utgjorde 286 mill kr påplussinger i satsene for produksjonstilskudd og avløsertilskudd ferie og fritid. De største økningene var i driftstilskudd melk og kjøtt, husdyrtilskudd til sau, beitetilskudd og arealtilskudd grovfôr og korn. Stortinget behandlet proposisjonen og fattet vedtak 16. juni. Jordbrukets organisasjoner og Staten utarbeidet deretter en teknisk jordbruksavtale på grunnlag av Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret. Her finner en de foreløpige satsene for produksjonstilskudd.

Tilleggsforhandlinger

Høsten 2021 gjennomførte jordbrukets organisasjoner og staten tilleggsforhandlinger om kompensasjon for ekstraordinær kostnadsvekst på gjødsel og bygningsmaterialer. Partene ble 28. oktober enige om en foreløpig kompensasjon for jordbruket ved at budsjettet til gjennomføring av jordbruksavtalen ble økt med 754 millioner kroner ut over Stortingets vedtak 16. juni. Hele kompensasjonen er brukt til å øke de foreløpige satsene for areal- og kulturlandskapstilskudd (609,5 mill kr), tilskudd til husdyr (135,9 mill kr) og distriktstilskudd frukt og bær (8,5 mill kr) ved utbetalinga som skjedde 16. februar i år.

Protokoll fra tilleggsforhandlingene

Detaljene om hvor mye de foreløpige satsene ble økt, går fram av vedlegget til sluttprotokollen fra tilleggsforhandlingene:

Utdrag fra tabellen i vedlegget til sluttprotokollen fra tilleggsforhandlingene høsten 2021.
Utdrag fra tabellen i vedlegget til sluttprotokollen fra tilleggsforhandlingene høsten 2021.

Endelige satser søknadsomgangen 2021

De foreløpige satsene i Jordbruksavtalen ble oppdatert med endringene.

Basert på hvor mange dyr og hvor stort areal det er søkt om produksjonstilskudd for, fastsatte Landbruks- og matdepartementet den 20. januar 2022 de endelige satsene for søknadsomgangene i 2021. De endelige satsene er lik de foreløpige satsene jf. den oppdaterte Jordbruksavtalen.