Økonomiske nøkkeltall basert på foreløpige KOSTRA-tall for 2021

Vi har i år, som tidligere år, laget et enkelt heftet med tabeller og kart over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 25.03.2022

KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem om kommunale virksomheter. Ulik prioritering, kvalitet på tjenestene, struktur og behov i befolkningen, er faktorer som vil påvirke nøkkeltallene.

Til høyre i margen ligger hefte vi har utarbeidet i forbindelse med gjennomgangen av de foreløpige KOSTA-tallene for våre kommuner. Vi har valgt å fokusere på noen få økonomiske nøkkeltall, som blant annet viser utviklingen i økonomien i perioden 2017-2021.

Vi gjør oppmerksom på at Nes kommunes konsoliderte balanseregnskap er feilrapportert, noe som medfører for høye verdier på følgende nøkkeltall; disposisjonsfond, Netto lånegjeld og netto renteeksponert gjeld.